ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις για τυροκομεία και γαλακτοκομικές εταιρίες

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στη δράση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (4.2.1). Γαλακτοκομικές εταιρίες, σε κάθε γωνιά της χώρας, είναι μεταξύ των δικαιούχων που μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, από τις 16 Μαΐου διεκδικώντας επιδότηση ακόμη και για το 90% του κόστους επένδυσης.

Στο πλαίσιο της δράσης, ύψους 120 εκατ. ευρώ, είναι επιλέξιμα προς στήριξη σχέδια ίδρυσης και εκσυγχρονισμού -με ή χωρίς μετεγκατάσταση- μονάδας, με τη βασική προϋπόθεση το παραγόμενο τελικό προϊόν να θεωρείται γεωργικό. Αίτηση ενίσχυσης μπορούν να υποβάλουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, με πεδίο δράσης την επεξεργασία γάλακτος, την παραγωγή γιαούρτης, αλλά και τυροκομεία κ.ά.

Επιλέξιμη είναι κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας, με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η διαδικασία

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά τη 16η Μάιου 2017 και λήγει τη 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00. Σε πρώτο στάδιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο: http://www.ependyseis.gr

Έπειτα από σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών καταθέτουν ηλεκτρονικά και το φάκελο υποψηφιότητας (επίσης έως τις 18/8). Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, προσκομίζουν στην ίδια διεύθυνση φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει:

(Α) την τεχνικοοικονομική μελέτη,

(Β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής,

(Γ) το υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη 18η Αυγούστου (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής).

Τα κριτήρια

Από τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος επενδυτής ανά κριτήριο επιλογής που τίθεται στη δράση, θα εξαρτηθεί η ένταξη ή ο αποκλεισμός του, αντίστοιχα. Στα κριτήρια συμπεριλαμβάνονται η χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (π,χ. καινοτόμο προϊόν θεωρείται το γάλα με αυξημένο ποσοστό μελατονίνης), η αύξηση των θέσεων απασχόλησης, η εξωστρέφεια της επιχείρησης (π,χ. πωλήσεις στο εξωτερικό), η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η παραγωγή προϊόντος ποιότητας, η προστασία του περιβάλλοντος, η συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) κ,λπ.

Ύψος ενίσχυσης

Ανάλογα με το κόστος του σχεδίου που θα κατατεθεί και την περιφέρεια όπου εδρεύει π επένδυση διαμορφώνεται το ύψος της ενίσχυσης που θα λάβει ο δικαιούχος.

Σημειώνεται πως κάθε πρόταση θα πρέπει να κυμαίνεται από 600.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά στα ποσοστά επιδότησης, στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης διαμορφώνεται στο 50% του κόστους.

Στα μικρά νησιά του Αιγαίου (Βόρειο και Νότιο) φτάνει στο 75%, ενώ σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία στο 40%. Τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20%, εφόσον όμως π ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα έξοδα που καλύπτονται σχετίζονται με τα εξής:

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. 0 εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τπ σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:- Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τπ λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται π ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα ισοθερμικά βυτία, αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης- μεταποίησης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προυπολογίσιμου επενδυτικού σχεδίου.

  – Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P. κ,λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει
 6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων)
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 8. Άυλες δαπάνες όπως π απόκτηση ή π ανάπτυξη λογισμικού και οι αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, π δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, η έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

All Comments:

 1. cheemia

  September 7, 2022

  Media Relations Sandrine Guendoul 33 6 25 09 14 25 sandrine generic cialis tadalafil And as they continue to expand their offerings, these savings can add up

 2. JosephacurE

  September 9, 2022

  tadalafil without a doctor’s prescription prescription drugs

 3. AlvinDiusa

  September 10, 2022

  Fantastic advice. Thanks.
  essays for college college admissions essay best essay website

 4. AlvinDiusa

  September 10, 2022

  Nicely put, Thanks!
  the write stuff thinking through essays https://writingthesistops.com/ citing a website in an essay

 5. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  Nicely put, Thank you.
  how to write a narrative essay college essay starters custom coursework writing

 6. Brucedax

  September 11, 2022

  Useful stuff. Thank you.
  canada drugs northwestpharmacy drug costs

 7. WendellDut

  September 11, 2022

  This is nicely said. .
  best canadian pharmacies panacea pharmacy canadian pharmacy generic viagra

 8. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  Nicely put. Thanks a lot.
  top rated essay writing service essay writing services how to find a ghostwriter

 9. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  Cheers. Excellent information!
  how to write a bibliography for an essay https://englishessayhelp.com/ essay pay write

 10. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Nicely spoken really. !
  writing a good thesis statement for an essay https://quality-essays.com/ writing help

 11. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Many thanks! I enjoy it.
  fit college essay essay writting services writing services reviews

 12. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Excellent material. Regards!
  help writing a argumentative essay essay writer assignment writing service

 13. unceddy

  September 12, 2022

  nolvadex 20 mg We will usually not keep a patient on continuous therapy for more than 2 years.

 14. WendellDut

  September 13, 2022

  Well expressed without a doubt. !
  canada pharmacy online reviews prescription online canada pharmacies online

 15. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  You said it perfectly.!
  how to become a better essay writer essay writing service the best writing service

 16. Brucedax

  September 13, 2022

  Kudos, Helpful stuff.
  walmart pharmacy price check meds online pharmeasy

 17. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Amazing loads of great material.
  college essay writer write my essay help with writing personal statement

 18. WendellDut

  September 13, 2022

  Regards, I like it!
  prescription drugs canada internet pharmacy medical pharmacies

 19. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  You made your point!
  colleges essays essay writing service creative writing help

 20. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  You said this exceptionally well.
  college essay writing help write my essay business plan writers nyc

 21. Brucedax

  September 13, 2022

  You’ve made your stand extremely clearly..
  online drugs canadian drug stores online prescription drugs online without doctor

 22. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  You actually explained this wonderfully!
  bad college essays essay writing service essay writing service review

 23. WendellDut

  September 14, 2022

  Truly quite a lot of terrific information!
  canadian pharmacy online canada prescription cost prescription pricing

 24. Scottanner

  September 14, 2022

  п»їwhere to buy stromectol online stromectol france

 25. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Nicely put. Cheers.
  how to write a conclusion to an essay essay writing service free writing help online

 26. NtvcOnefe

  September 14, 2022

  purchase tadalafil online cialis discount coupons difference between tadalafil and sildenafil

 27. SLieniaZewgw

  September 15, 2022

  sildenafil 50 mg generic sildenafil pill buy sildenafil 100mg for sale

 28. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  Fine tips. Thank you!
  how to write a good admissions essay https://freshapps.space/ help with writing a personal statement

 29. WendellDut

  September 15, 2022

  With thanks, Loads of postings.
  canadian prescription drugstore pharmacie canadienne canadian pharmacy reviews

 30. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  Many thanks, I value it!
  i can t write essays essay typer homework writing service

 31. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  Perfectly spoken genuinely. !
  money cant buy happiness essay essay writing services article rewriter

 32. Brucedax

  September 16, 2022

  Incredible tons of very good information!
  online pharmacy without a prescription best online pharmacy stores international pharmacy

 33. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Kudos! I value this.
  essays to get into college https://englishessayhelp.com/ online professional resume writing services

 34. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Tips well taken!.
  college essay help long island act essay help business letter writing services

 35. ancenda

  September 16, 2022

  2019 found no consistent sensitivity differences between crop and wild plant species, implying that ERAs of PPPs can adequately protect plant species biodiversity. doxycycline for folliculitis Trifluridine solution and vidarabine ointment are also effective in treating HSV keratitis.

 36. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Terrific data. Kudos!
  music college essay https://ouressays.com/ help in assignment writing

 37. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  With thanks, Lots of posts!
  esl essay writing https://flowleadsua.com/ write my assignment for me

 38. Cornelius

  September 16, 2022

  درمان کم پشتی موی جلوی سر.
  بازدید 42 پست. سلام دوستان. میخواستم بدونم کسی
  با این مشکل کم پشتیه موی جلوی سر نسبت به سایر قسمتهای سر روبرو بوده
  ؟. آیا درمان مناسبی به غیر از ماینوکسیدیل
  براش.

  my web site – stopa rasta kose po danu muškarac

 39. WendellDut

  September 16, 2022

  Whoa all kinds of very good info!
  canadian drugs online pharmacy trust pharmacy canada drugstore online

 40. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  You actually expressed it terrifically.
  basics of writing an essay cheap essay writing service us pay for writing an essay

 41. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Many thanks! I appreciate it.
  college narrative essay college essays thesis writers services

 42. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  You mentioned that effectively.
  how to write a good admission essay writing my essay content writing services usa

 43. Donnie

  September 17, 2022

  Samozrejme, najstaršie vlasy sú na koncoch a nové pri korienkoch, čím dlhšie sú, čím dlhšie rastú, tým viac starostlivosti, budeš musieť vynaložiť, aby ostali
  lesklé a zdravé. Pri pestovaní svojich vlasov, to veľa ľudí chce urobiť čo najrýchlejším spôsobom ako je is it normal for hair to come out when i run my hands through it men len možné,
  nechce ich strihať, chce ich pestovať bez strihania.

 44. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Beneficial content. Thank you!
  what should be in a college essay essays writing service article rewriter

 45. NLieniaZewpe

  September 17, 2022

  ivermectin buy australia ivermectin 2mg ivermectin online

 46. clealiabe

  September 17, 2022

  The defective protein forms clumps which destroy the neurons or the nerve cells. tetracycline vs doxycycline

 47. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Effectively voiced truly. .
  how to write essay introduction write analysis essay best online essay writing service

 48. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Nicely put, Many thanks.
  write an essay about your life experience essay writing services blog content writing services

 49. WendellDut

  September 17, 2022

  Truly a lot of valuable knowledge.
  canada pharmacy online no script cheap pharmacy online meds online without doctor prescription

 50. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Wow all kinds of fantastic knowledge.
  how to write an mba essay essay writing service write my assignment ireland

 51. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Nicely put. With thanks!
  online essay service order custom essay online writing services canada

 52. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Great facts. Cheers.
  transfer college essays essay writing service college thesis writing help

 53. Brucedax

  September 18, 2022

  Great content. Many thanks!
  cheap viagra online canadian pharmacy canadia online pharmacy prescription drug cost

 54. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Nicely put, Cheers!
  cheap essay writing essays writing service christian ghostwriting services

 55. WendellDut

  September 18, 2022

  Valuable forum posts. Kudos!
  canada viagra canada drugs prescription drugs online without doctor

 56. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  This is nicely expressed! !
  writing cause and effect essays essay writing service top 10 essay writing services

 57. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Kudos! Helpful information.
  essay help sydney the help essay prompts essay help websites

 58. Brucedax

  September 18, 2022

  With thanks. Ample forum posts.
  pharmacy prices canada drug pharmacy generic viagra online

 59. AlvinDiusa

  September 19, 2022

  Incredible plenty of great advice.
  how to write a reflection essay essay typer professional ghostwriter

 60. WendellDut

  September 19, 2022

  You revealed it superbly.
  pharmacy northwest canada pharmacy online drugstore canadian drugs pharmacies online

 61. Latanya

  September 19, 2022

  Her gün 1000 porno videoyu güncelliyor ve ekliyoruz.
  Hepsi %100 bedava porno. Eğer XNXX seX XXnx nokta com herhangi bir sorunuz varsa bize
  geribildirim gönderin. XNXX SEX XNXX.

  Feel free to surf to my blog post – Ücretsiz çizgi film hayvan porno

 62. AlvinDiusa

  September 19, 2022

  Amazing forum posts, With thanks!
  writing a cause and effect essay https://essaypromaster.com/ help writing dissertation proposal

 63. AlvinDiusa

  September 19, 2022

  Thanks. Ample data!
  someone write my essay for me essay writing service custom written

 64. AlvinDiusa

  September 19, 2022

  You actually mentioned this well.
  autobiographical essay for college https://flowleadsua.com/ best online essay writing service

 65. AlvinDiusa

  September 20, 2022

  You said it perfectly.!
  help write my essay argumentative essay topics custom academic writing services

 66. WendellDut

  September 20, 2022

  You actually mentioned that really well.
  buy cialis online drugstore drugstore online

 67. AlvinDiusa

  September 20, 2022

  You actually revealed it adequately.
  importance of a college education essay essay writing basics master thesis writer

 68. Brucedax

  September 20, 2022

  You said it nicely.!
  drugs from canada with prescription best online pharmacy stores online prescription drugs

 69. WendellDut

  September 20, 2022

  You explained it superbly!
  buy medication without an rx shoppers drug mart pharmacy prescription drugs online without

 70. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Regards! Quite a lot of posts.
  us essay writing services i can t write an essay how to cite a website in an essay

 71. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Info nicely considered.!
  how to write better essays argumentative essay best thesis writing services

 72. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Thanks a lot. A lot of postings!
  how to write a essay conclusion https://ouressays.com/ executive resume writing services nyc

 73. WendellDut

  September 21, 2022

  Nicely put, Thank you.
  canadian pharma companies safeway pharmacy 24 hour pharmacy

 74. Theodore

  September 21, 2022

  I do believe, you are wrongly recognized.
  Let us go over it.

  Also visit my site :: fitness blender [Gabriel]

 75. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Fantastic forum posts. Regards.
  essay checking service https://quality-essays.com/ custom assignment writing service

 76. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Thank you, I like it.
  how to write an admissions essay for graduate school https://agbsl.pro/ cheap writing services

 77. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Nicely put, Cheers.
  i need to write an essay essaytyper best dissertation writers

 78. WendellDut

  September 22, 2022

  This is nicely expressed. .
  prescription discount canadian pharmacies-247 londondrugs

 79. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Wow many of valuable knowledge!
  essay cheap argumentative essay hire writer

 80. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Great write ups. Thank you!
  essays for college admission websites for essays law school personal statement writing service

 81. WendellDut

  September 22, 2022

  You made your point quite effectively..
  canada drugs shoppers pharmacy reputable canadian mail order pharmacies

 82. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  You actually suggested it adequately!
  exemplary college essays essay about website help writing a personal statement

 83. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  You actually stated that well!
  how to write a college essay https://freshapps.space/ bid writing services

 84. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Thanks! Excellent information.
  writing essay conclusions https://flowleadsua.com/ pay someone to write my assignment

 85. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  You made your point very effectively..
  who will write my essay essay writing styles customize writing

 86. Brucedax

  September 23, 2022

  Nicely put, Appreciate it!
  canadian pharmacy generic viagra canadian pharmacy online best online pharmacy stores

 87. WendellDut

  September 23, 2022

  Thanks a lot. I value it!
  canadian online pharmacies prescription drugs mail order pharmacy trusted overseas pharmacies

 88. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Amazing quite a lot of helpful advice.
  unique college essays essay writing service ratings thesis writing service

 89. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  You revealed this fantastically.
  how to write an intro for an essay essaytyper writers services

 90. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Thanks a lot, I enjoy it.
  how to write a autobiography essay college essay writing essay services

 91. MichaelzeW

  September 24, 2022

  pharmacy coupons canadian pharmacy world coupon code

 92. Brucedax

  September 24, 2022

  Regards! I like this.
  rx price comparison cialis canada canada pharmacy

 93. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Nicely spoken indeed. !
  ucla college essay https://flowleadsua.com/ ghostwriter for hire

 94. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Appreciate it. Plenty of material.
  the perfect college essay essays writing services cheap dissertation writing services

 95. WendellDut

  September 24, 2022

  Good advice. Thanks a lot!
  canadadrugs medicine online shopping canadian drug stores online

 96. WendellDut

  September 24, 2022

  Regards. A good amount of information!
  prescription drug price pro pharmacy canada canadian pharmacy generic viagra

 97. AlvinDiusa

  September 25, 2022

  This is nicely said! !
  writing an introduction to an essay https://service-essay.com/ personal statement writing help

 98. Kimgeria

  September 25, 2022
 99. Brucedax

  September 25, 2022

  Thanks a lot, I enjoy this!
  aarp approved canadian online pharmacies get prescription online prescription drug cost

 100. AlvinDiusa

  September 25, 2022

  Valuable info. Thanks.
  write my college essay for me college essay admission writing help for kids

 101. WendellDut

  September 25, 2022

  Thank you! Very good information.
  pharmacie canadienne canadian meds viagra generic canadian pharmacy

 102. BLieniaZewkj

  September 25, 2022

  bystolic 10 mg pill bystolic pills cheap bystolic 10 mg

 103. AlvinDiusa

  September 25, 2022

  Fantastic stuff. With thanks.
  custom essay writing cheap essay typer writing services business

 104. WitekGunteddy

  September 27, 2022

  stx21 unjups Ger Gory noclegi wojciech augustow noclegi pracownicze niedaleko suwalk apartamenty augustow noclegi pracownicze niedaleko suwalk noclegi w augustowie centrum

 105. EdgarWailm

  September 27, 2022
 106. site

  September 30, 2022

  site

  site

 107. VLieniaZewgy

  October 3, 2022

  diovan 160 mg brand diovan usa brand valsartan 160 mg

 108. rftrip.ru

  rftrip.ru

 109. LLieniaZewkq

  October 7, 2022

  generic lyrica 75 mg cheap lyrica buy pregabalin 75 mg online cheap

 110. dolpsy.ru

  dolpsy.ru

 111. Travislom

  October 17, 2022

  top single service farmersonly

 112. mb588.ru

  mb588.ru

 113. Travislom

  October 20, 2022

  dating online dating dating club

 114. SLieniaZewqb

  October 20, 2022

  cost of pregabalin online buy pregabalin where to get generic pregabalin without insurance

 115. OLieniaZewlz

  October 22, 2022

  can i order cheap abilify without a prescription where to get abilify can you get abilify without insurance

 116. tftl.ru

  tftl.ru

 117. WilliamGaurl

  October 25, 2022

  buy prescription drugs without doctor cheap pharmacy

 118. LloydFup

  October 25, 2022

  connecting singles online members aduilt dating

 119. bvherbvt

  October 25, 2022

  Сериал https://bit.ly/tftlru Периферийные устройства все серии

 120. Noel

  October 27, 2022

  Masada uzanırken bacakları kaldırıp muazzam yuvarlak
  götü ortaya çıkaran hatunun götü yağlayan eleman dehşet deliğe sokuyor.
  Yuvarlak muazzam göte koyuyor — Türk Porno, Rokettube, Sex izle, Türk
  Pornosu, Türk Sikiş, Türkçe Porno Izle,Türk Pornoları, Türk Sikiş, Türk porno izle üzerinden.

  Feel free to surf to my web site: arap transeksüel xxx erkek seks resimleri

 121. brutv

  brutv

 122. Stevevon

  October 31, 2022

  propecia online propecia prescription

 123. site 2023

  site 2023

 124. Josephovels

  November 8, 2022

  You definitely made your point.
  legit canadian online pharmacies buy drugs in canada dominican republic pharmacy online

 125. Ampicillin bah

  November 8, 2022

  pulmicort uk cheapest pulmicort where to buy pulmicort 200mcg

 126. Renaldoteaps

  November 8, 2022

  You mentioned it fantastically!

 127. garcinia cambogia 100caps united kingdom

  November 13, 2022

  ditropan cheap ditropan tablet how to purchase ditropan 2,5 mg

 128. pyridium 200mg nz

  November 15, 2022

  cheapest amoxicillin https://amoxicillin2.com/# – how to buy amoxicillin 500mg amoxicillin cheap

 129. sitestats01

  sitestats01

 130. 1c789.ru

  1c789.ru

 131. cttdu.ru

  cttdu.ru

 132. Geneva

  November 19, 2022

  Seks videolari 2022 Azeri Seks, Yukle mp4, Azeri
  Seksi 2022 azeri videolar. Hər gün 100-lərlə şəkil, video
  əlavə edilən saytımızda Seks videolari 2022 Azeri Seks, Yukle
  mp4, Azeri Seksi.

  Here is my blog; zenci tüysüz amcık

 133. RichardSot

  November 19, 2022

  Cheers. Useful stuff.
  women’s health planet drugs canada prescription meds without the prescription

 134. Santiago

  November 21, 2022

  Dicyclomine is used for treatment of symptoms such
  as spasms in your stomach caused by bowel disorders, including irritable bowel syndrome.
  It can be used as part of a combination therapy. This.

  Also visit my web-site: when to take bentyl er morning or night

 135. 1703

  November 22, 2022

  1703

  1703

 136. Teddy

  November 23, 2022

  Bilir tabi diyor,at gibi kız çirkin kızlar neden güzel sikişirler?çirkin kızın çılgınca seks yapan çirkin Hicap Müslüman kız webcam seksın pornosu
  at kuyruklu kızla sikiş şahane.

 137. Terryasype

  November 23, 2022

  new treatments for ed edpillsfast.com
  best over the counter ed pills discount ed drugs

 138. Terryasype

  November 23, 2022

  medication for ed dysfunction edpillsfast.com
  cheap ed drugs best ed medication

 139. Alvaroham

  November 25, 2022

  certified canadian online pharmacies naijamoviez.com
  discount ed drugs mail order prescription drugs from canada

 140. Mathias

  November 26, 2022

  56

 141. zyloprim 100 mg tablet

  November 27, 2022

  celebrex 200 mg without a doctor prescription celebrex tablet buy celebrex 200mg

 142. olmesartan united states

  November 30, 2022

  dutasteride prices dutasteride prices how to buy dutasteride

 143. bep5w0Df

  bep5w0Df

 144. crestor price

  December 1, 2022

  zanaflex 2 mg tablets zanaflex tablet zanaflex 4mg without prescription

 145. www

  December 2, 2022

  www

  www

 146. order buspar

  December 3, 2022

  cost of zyvox zyvox pharmacy zyvox 600 mg purchase

 147. celecoxib without a doctor prescription

  December 4, 2022

  meclizine 25 mg nz meclizine 25 mg otc meclizine 25mg coupon

 148. icf

  December 4, 2022

  icf

  icf

 149. uluro-ado

  uluro-ado

 150. ciprofloxacin tablets

  December 7, 2022

  periactin 4 mg canada periactin 4mg cost periactin generic

 151. where can i buy protonix 40mg

  December 10, 2022

  how to purchase ditropan 2,5 mg ditropan uk where can i buy ditropan

 152. Carl

  December 11, 2022
 153. buy atorvastatin 20mg

  December 11, 2022

  differin g united kingdom differin purchase differin g united states

 154. metoprolol cheap

  December 12, 2022

  dapsone 1000caps pills dapsone caps cheap dapsone 1000caps without a prescription

 155. Renaldoteaps

  December 12, 2022

  You reported that wonderfully.
  walmart online pharmacy refill no perscription pharmacy best online cialis pharmacy

 156. tqmFEB3B

  tqmFEB3B

 157. differin 15g united kingdom

  December 19, 2022

  depakote 500 mg uk depakote 125mg price depakote 500 mg uk

 158. digoxin 0.25mg no prescription

  December 22, 2022

  pulmicort 200 mcg united kingdom pulmicort otc pulmicort 100 mcg online pharmacy

 159. spiriva 9mcg medication

  December 22, 2022

  cymbalta 60mg canada cymbalta pills cymbalta 30mg united states

 160. Jaime

  December 25, 2022

  410

 161. cheapest cardizem

  December 28, 2022

  clozapine without prescription clozapine 50mg tablets clozapine no prescription

 162. how to buy rosuvastatin 10 mg

  December 29, 2022

  lopid tablets lopid 300 mg cost lopid 300mg without prescription

 163. tussiqyp

  December 30, 2022
 164. spiriva 9mcg without a doctor prescription

  December 30, 2022

  order imdur 20 mg imdur 20 mg prices imdur 60 mg australia

 165. rlyejngy

  December 31, 2022

  Фильм 2023 СамоИрония судьбы. Смотреть прямой эфир ТНТ.
  Ольга Серябкина, Демис Карибидис, Павел Воля, Хабиб, Анна Хилькевич, Ольга Картункова, Михаил Галустян, Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Яна Кошкина, Сергей Жуков, и более 26 и популярных артистов соберутся на тнт в новогоднюю ночь и представят пародические варианты на самые незабываемые моменты из народных новогодних комедий, зарубежных телесериалов да и медиа клипов уходящего года.

 166. clozaril 25 mg coupon

  January 1, 2023

  cost of trazodone trazodone 50 mg usa trazodone without prescription

 167. atarax purchase

  January 3, 2023

  aldactone price aldactone generic aldactone purchase

 168. buy metoprolol

  January 9, 2023

  cymbalta without prescription cheapest cymbalta cymbalta 60mg canada

 169. RichardBroft

  January 11, 2023

  darknet market dark net

 170. BrandenMumma

  January 11, 2023

  dark markets 2022 darkmarket

 171. RichardBroft

  January 11, 2023

  deep dark web blackweb

 172. HaroldIceni

  January 11, 2023

  dark web websites dark market

 173. Craigphite

  January 11, 2023

  tramadol dark web deep web cc sites – darknet market links buy ssn

 174. BrandenMumma

  January 11, 2023

  the dark internet dark net

 175. Hectorwesia

  January 11, 2023

  the dark internet darkmarket

 176. celebrex uk

  January 11, 2023

  ditropan australia cost of ditropan ditropan 5 mg australia

 177. BrandenMumma

  January 11, 2023

  dark market 2022 darkmarkets

 178. Michaelfet

  January 11, 2023

  blackweb official website tor darknet

 179. Hectorwesia

  January 11, 2023

  tor marketplace dark net

 180. Craigphite

  January 11, 2023

  dark markets canada darknet adress – bohemia market

 181. Hectorwesia

  January 11, 2023

  dark web market links dark market

 182. olmesartan 20mg cheap

  January 12, 2023

  levaquin 750 mg cost levaquin canada levaquin 750mg for sale

 183. BrandenMumma

  January 12, 2023

  blackweb official website free dark web

 184. Michaelscief

  January 12, 2023

  darknet search engine darkmarket

 185. RobertRoamn

  January 12, 2023

  tor darknet blackweb

 186. Craigphite

  January 13, 2023

  site darknet onion buying on dark web – darknet marketplace drugs

 187. HaroldIceni

  January 13, 2023

  dark web drug marketplace darkmarkets

 188. aldactone 25 mg purchase

  January 13, 2023

  where to buy propecia 5mg propecia 1 mg online propecia cheap

 189. Hectorwesia

  January 13, 2023

  dark web websites tor darknet

 190. HaroldIceni

  January 13, 2023

  dark web search engines darknet site

 191. Jackieret

  January 14, 2023

  darkmarket list blackweb

 192. MatthewDop

  January 14, 2023

  tor market url darkmarket

 193. spiriva 9 mcg pills

  January 14, 2023

  donepezil without a doctor prescription donepezil 5mg usa cheapest donepezil

 194. RobertRoamn

  January 15, 2023

  deep web search blackweb

 195. Stevekib

  January 15, 2023

  darknet drug links dark net

 196. Hectorwesia

  January 15, 2023

  darknet market lists tor market

 197. risperdal united kingdom

  January 15, 2023

  gemfibrozil online pharmacy cost of gemfibrozil gemfibrozil canada

 198. Craigphite

  January 15, 2023

  darknet market francais asap url – black market drugs guns

 199. Stevekib

  January 15, 2023

  darknet site blackweb

 200. WilliamLothe

  January 15, 2023

  tor market links tor market

 201. Stevekib

  January 15, 2023

  darknet market links dark market

 202. RichardBroft

  January 16, 2023

  drug markets dark web tor dark web

 203. ADBib

  January 16, 2023

  darknet seiten dark net

 204. Hellymaphy

  January 16, 2023

  darkweb marketplace darkmarkets

 205. Damonsluct

  January 16, 2023

  tor market url blackweb

 206. Zacharyfluic

  January 16, 2023

  onion market darkmarket

 207. BrandonSek

  January 16, 2023

  dark web market links dark market

 208. Jackieret

  January 16, 2023

  dark market list darkmarket

 209. RichardBroft

  January 16, 2023

  deep web markets blackweb

 210. RandyHor

  January 16, 2023

  dark markets 2022 blackweb

 211. Hectorwesia

  January 16, 2023

  deep web drug url darkmarket

 212. Michaelfet

  January 16, 2023

  dark market 2022 darkmarket

 213. JuliusCaw

  January 16, 2023

  tor markets blackweb

 214. where to buy toprol

  January 16, 2023

  dramamine canada dramamine price buy dramamine 50 mg

 215. TeddZip

  January 16, 2023

  how to access dark web tor markets

 216. BrandonSek

  January 16, 2023

  black internet tor market

 217. RobertRoamn

  January 16, 2023

  blackweb official website dark market

 218. HaroldIceni

  January 16, 2023

  darknet sites darkmarket