ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Φτιάξτε το δικό σας οινοποιείο με επιδότηση έως 90%

Τόσο η ίδρυση οινοποιείων όσο και ο εκσυγχρονισμός τους επιδοτούνται από δράση, ύψους 120 εκατ. ευρώ, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (4.2.1). Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, έως τις 18 Αυγούστου, διεκδικώντας ενίσχυση ακόμη και του 90% του κόστους επένδυσης.

Η βασική προϋπόθεση που θέτει η δράση είναι το παραγόμενο-τελικό προϊόν να θεωρείται γεωργικό. Αίτηση ενίσχυσης μπορούν να καταθέσουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις κάθε μορφής. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η διαδικασία

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώνεται το μεσημέρι της 18ης Αυγούστου 201 7, στις 15.00. Έως τότε οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει να καταθέσουν, ηλεκτρονικά, την αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο: http://www.ependyseis.gr.

Εφόσον υπάρξει ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά και το φάκελο υποψηφιότητας, επίσης έως τις 18/8.

Από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα π ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οφείλουν να προσκομίσουν στην ίδια Διεύθυνση φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

► την τεχνικοοικονομική μελέτη,

► τα δικαιολογητικά συμμετοχής,

► το υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη 18η Αυγούστου (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής)

Για τους οίνους που χαρακτηρίζονται ΠΟΠ ή ΠΓΕ οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να μεριμνήσουν, κατά τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, να προσκομιστούν οι σχετικές βεβαιώσεις κατάταξης από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ύψος επιδότησης

Καθεμία από τις προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 600.000 και 5 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης που θα λάβουν οι δικαιούχοι της δράσης εξαρτάται από το ύψος του επενδυτικού σχεδίου και από την περιφέρεια όπου θα εδρεύει. Σημειώνεται πως στις περιφέρειες: Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο και Κρήτη το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% του κόστους. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου (Βόρειο και Νότιο) φτάνει στο 75%, ενώ σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία στο 40%. Τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20%, εφόσον όμως η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

Τι επιδοτείται

Στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης περιλαμβάνονται οι εξής:

1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται σε 15%.

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου

4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

► Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζονται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και το παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

► Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά)

5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι, και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.

6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

8. Αϋλες δαπάνες, όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

All Comments:

 1. WmfsArits

  September 7, 2022

  compare and contrast essay topics mit essay prompts covid-19 essay

 2. NbqzOnefe

  September 7, 2022

  where to buy otc viagra sildenafil india buy viagra for sale online australia

 3. Jybeurbassumb

  September 10, 2022

  how much is viagra australia how to get viagra uk how do i get viagra online

 4. I’m not sure where you got your info from, but great topic.
  Thanks for the excellent information

 5. This is definitely an informative blog. Your website is very useful. Thanks so much for sharing!

 6. This blog is really interesting and you are a very skilled blogger. And look forward to finding more of your great posts.

 7. Not sure where you got the info from, but really good topic.
  Thanks for the very useful information

 8. AnioExego

  September 14, 2022

  generic viagra best online pharmacy no script viagra how much is sildenafil 25 mg

 9. Johnie

  September 16, 2022

  Stimularea parasimpatica determina vasodilatatie in teritoriul penian si Erectia psihogena se
  produce urmare a integrarii meilleure huile pour la testostérone nivelul sistemului nervos.

 10. Jpplurbassumb

  September 17, 2022

  cialis overdose cialis prices nz cialis online aust

 11. Maude

  September 17, 2022

  Taking a zinc supplement may help with PCOS-related does cutting your hair in layers make it thinner loss, according to a 2016 study.

  The study looked at the effects of zinc supplementation on PCOS and found that using 50 mg of
  elemental.

 12. I have never found any article as engaging as yours.Just wanted to say I love reading your blog and look forward to seeing all your posts

 13. I really enjoyed reading this blog post with a lot of valuable information, thank you so much for providing it.

 14. Franchesca

  September 20, 2022

  Miu Watanabe extreme xxx birden fazla yarrak fiyatları pornosunu
  izle. 300.000+ videoluk porno arşivi ile hizmetinizdeyiz, kaliteli porno seyretme.

  Here is my web page: zenci kızı bağırtıyor

 15. Sandra

  September 21, 2022

  The manager testosterone meaning Germany’s utilities are suffering from Even English
  cricket, in the heyday of the MCC’s hegemony,
  had to settle for two.

  Here is my page Japon porno yıldızları anal

 16. The content on this site is actually great for people’s knowledge,
  Hope to continue to share better knowledge

 17. Melisa

  September 21, 2022

  Çorap, alay, kadın iç çamaşırı ve topuk klipler N.

  Anasayfa Alanlar TURK yesilcam sikis porno mom yıldızlar lingerielover alay mastürbasyon yapmak seks filmleri To start the video, please close the Ad.

 18. NengOnefe

  September 23, 2022

  where to buy viagra online in usa female viagra viagra online us pharmacy

 19. Demetria

  September 23, 2022

  I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

  Great work!

  Feel free to visit my web blog: cutt.ly

 20. This is definitely an informative blog. Your website is very useful. Thanks so much for sharing!

 21. AnwnExego

  September 25, 2022

  buy levitra from india expired levitra levitra from usa

 22. WcikArits

  September 25, 2022

  levitra 5mg levitra homepage levitra and premature ejaculation

 23. Very interesting point of view! Thank you so much for writing this article and the rest of the site is very nice too.

 24. Rashad

  October 2, 2022

  Arkadaşlar kızı ayakta kucağa almak nasıl sizce?
  kızlar ne düşünüyosunuz? hiç denediniz mi?

  Cinsellik Sorusu Erkeğin biraz yapili kadınında zayıf olması gerekir öbür türlü zor.
  Yorumla. Soran +1 yıl. boy kilo kaç?:) Yorumla.
  Görüş sahibi +1 yıl. 161-48. Yorumla. Soran +1 yıl.)).

  Also visit my blog Islak Porn HD XXX Videos

 25. Aaron

  October 3, 2022

  Yengesini siken oglanın hikayesi şey bekleme ne yapacaksan yap olurmu canım diyip külotunu sıyırıp kıçını adama doğru ki
  resmen kuduruyorum onu görünce Gelelim asıl itiraf etmek istediğim konuya club sex videoları izle hd genç ev hanımına tecavüz
  videosu mature kadın çılgın sex videoları erkekle erkegin sikişmesi
  teyze tecavüz video izle dünyanın en güzel porno.

  Also visit my blog post; horoz esaret eşcinsel gifler

 26. Emanuel

  October 9, 2022
 27. Omar

  October 19, 2022

  Cute Teens, Hot Sexy Girls, Young Teen Babes, Porn Pics with Nude
  Teenie Girls Pictures of Hot Naked Women Browse through our far stretching nude girls pictures including varied categories as pierced, lesbian, Latina, Cosplay, Latex, Busty, Brunette, Heels etc.
  Amateur college teens ask for anal 20.

  Feel free to surf to my website :: Yeni dönemde Türk Dış Politikası: Uluslararası IV. Türk Dış

 28. aidgxfzx

  October 25, 2022

  Сериал https://bit.ly/tftlru Периферийные устройства смотреть

 29. hrnexzdm

  October 25, 2022

  Сериал https://bit.ly/tftlru Периферийные устройства все серии

 30. riscffmd

  October 25, 2022

  Сериал https://bit.ly/tftlru Периферийные устройства просмотр

 31. gbevdcre

  October 26, 2022

  Сериал https://bit.ly/tftlru Периферийные устройства смотреть

 32. ioqmqohv

  October 26, 2022

  Сериал https://bit.ly/tftlru Периферийные устройства новая серия

 33. MosesmexiA

  November 5, 2022

  overseas online pharmacy price drugs

 34. CharlesHow

  November 13, 2022

  where can i buy clomid clomid uk

 35. EdwinOveva

  November 16, 2022

  cure ed natural ed medications

 36. Terese

  November 21, 2022

  A antispasmodic, generic dicyclomine online visa is used for the treatment of functional disturbances of GI motility such as irritable
  bowel syndrome. It reduces the symptoms of intestinal and.

 37. Terryasype

  November 23, 2022

  best otc ed pills edpillsfast.com
  erection pills online ed pills

 38. KeithWrids

  November 23, 2022

  what is the best ed pill edpillsfast.com
  buy ed pills best ed pills

 39. zzopiebh

  November 25, 2022

  Нхл 2020 2021 результаты Livescore in ru

 40. jkdqvklh

  November 25, 2022

  Мини футбольный борисов 900 Лужа png

 41. Alvaroham

  November 27, 2022

  meds canadian compounding pharmacy naijamoviez.com
  ed pills top online canadian pharmacies

 42. sadsadasdsa

 43. dsdasda

 44. abartmıştım akrabamızdı aralanmamış çaprazlanmasıyla figüranlarıydılar

 45. abidesiydin aksadılar aramadığınız çaresizleştirildi fikirlerindendi

 46. abartmıştır akrabamızı aralanmasa çaprazlar figüranlarıyla

 47. abartmadılar akrabalardaki aralamadığımız çapkınlıktır fidelik

 48. anlamadığınızdan atlatamazsak çileklerde geliştirebilmekti

 49. anlamaları atlatılacak çilemden geliştirecek

 50. anlamayanlarca atlatmışsak çimenlerine geliştirilebilmesine

 51. anketinizden atlatabildiğini çiğniyormuşsun gelişmişliğinden

 52. yqvpcesd

  December 26, 2022

  Фильмы онлайн Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве

 53. wexzualr

  December 27, 2022
 54. lbzspgnz

  December 30, 2022
 55. ugqlwjkc

  December 30, 2022
 56. ysimmcft

  December 31, 2022

  Смотреть СамоИрония судьбы. Смотрите онлайн трансляцию телеканала ТНТ бесплатно.
  Ольга Картункова, Люся Чеботина, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Михаил Галустян, Анна Хилькевич, Ольга Бузова, Павел Воля, Михаил Галустян, Денис Дорохов, Алсу, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев, Хабиб, Клава Кока, и более 26 и модных артистов соберутся на тнт в новогоднюю ночь и покажут пародии на самые известные отрывки из русских новогодних комедий, зарубежных сериалов и еще музыкальных видеоклипов уходящего календарного года.

 57. siryrzjs

  December 31, 2022

  Фильм 2023 СамоИрония судьбы. Смотреть телеканал ТНТ.
  Хабиб, Клава Кока, Ольга Серябкина, Демис Карибидис, Гарик Мартиросян, Ольга Бузова, Ольга Картункова, Марина Федункив, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Яна Кошкина, Демис Карибидис, Люся Чеботина, Тимур Батрутдинов, и более 35 и знаменитых комедиантов выступят в новогоднюю ночь и продемонстрируют пародические варианты на самые запоминающиеся отрывки из советских фильмов, импортных телесериалов и медиа клипов уходящего г.

 58. Lazaro

  January 3, 2023

  Elle boşaltma kadın araması için 748⭐
  porno filmi listeniyor. En iyi elle boşaltma kadın sikiş videoları 7DAK ile,
  kaliteli sikiş videoları, türkçe izlenme rekoru kıran Beren Saat Seks Filmi izle.
  7.

 59. Lynette

  January 9, 2023

  I wanted to thank you for this great read!!
  I certzinly loved every bit off it. I have you book-marked to check out new things you
  post…

  My website; kamagra precio online andorra

 60. Aida

  January 10, 2023

  It’s going tto be finish of mine day, except before ending I am reading this enormous paragraph
  to increase my knowledge.

  Also visit my webpage; comprar propecia 1mg online

 61. Bart

  January 12, 2023

  I do nott even know hoow I ended up here, buut I thought this
  post was great. I do not know who you are but definitely you
  are going to a famous blogger if you are not alrfeady
  😉 Cheers!

  my website kamagraa.space

 62. Walter

  January 12, 2023

  I’m noot sure why buut this site is loading inredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issuee
  on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Here is my page: Vente viagra québec

 63. Dell

  January 13, 2023

  I’ll immediately clutch your rss feed as I can’t inn finding
  your e-mail subscription hyprlink or e-newsletter service.

  Do you have any? Please allow me know so that I mayy
  just subscribe. Thanks.

  my web-site: real canadian superstore kitchener pharmacy

 64. Timmy

  January 16, 2023
 65. asdsdsdas

 66. Saying that I really enjoy reading your blog, this post really made my day. You can’t imagine how much time I spent on this information! Thanks!

 67. I think other web site proprietors should take this web site as an model – very clean and magnificent style and design, in addition to the content.

Your Comment: