ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη

ΕΣΠΑ] Εντός του Νοεμβρίου το νέο πρόγραμμα, με βασικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Επιχορήγηση που μπορεί να ανέλθει έως και τις 112.500 ευρώ μπορούν να λάβουν όσες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που φέρει τον τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου και στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και το ύψος της επιδότησης σε όσες επιχειρήσεις έχουν εξαγωγική δραστηριότητα μπορεί να ανέλθει έως και στο 75% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 150.00 ευρώ. Με δεδομένο ότι το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 75%, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορήγησή από 15.000 έως, όπως προαναφέρθηκε, 112.500 ευρώ. Με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί και να αυξηθεί, υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν περίπου 7.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος της επιδότησης (σ.σ.: βάσει της έως τώρα εμπειρίας) θα κινείται μεταξύ 55.000 και 60.000 ευρώ.

Όροι συμμετοχής

Τόσο από πλευράς προϋπολογισμού όσο και από πλευράς ύψους ς επιδότησης, το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αποτελεί έως τώρα τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική δράση που ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Ουσιαστική καινοτομία του, ωστόσο, αποτελεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και η αξιολόγησή του ς. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της άμεσης αξιολόγησής, δηλαδή τη μεθόδου «first in – first out», με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να αξιολογούνται με την υποβολή τους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να εντάσσονται άμεσα προς πληρωμή. Συγκεκριμένα, δεν θα οριστεί κάποιο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού και όποιος πληροί τις προϋποθέσεις θα εντάσσεται αμέσως και θα πληρώνεται με γρήγορες διαδικασίες. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο πρώτος που υποβάλλει αίτηση θα κρίνεται θετικά, αλλά μόνο εάν συγκεντρώνει βαθμολογία άνω του 50 για το σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης θα μπορεί να γνωρίζει και τη βαθμολογία του, καθώς θα εισάγει συγκεκριμένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα έχουν συγκεκριμένη βαρύτητα και οι βαθμοί του καθενός θα ορίζονται στον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Ως on/of κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Εάν πληροί αυτή την προϋπόθεση, τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι τα εξής:

■ Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

■ Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης

■ Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου

■ Επενδυτική πολιτική της επιχείρησης

■ Διακρίσεις/βραβεύσεις της επιχείρησης

Αν η βαθμολογία είναι πάνω από 50, τότε η επιχείρηση υπάγεται «αυτόματα» στο πρόγραμμα. Αν είναι χαμηλότερη, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί.

Παροχή κινήτρων

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτό, όπως φαίνεται και στον παρακείμενο πίνακα, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης συνδέονται με εξαγωγικές δραστηριότητες (μπορεί να φτάσουν μέχρι 75%), ενώ στο πλαίσιο παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις για να αναζητήσουν νέες αγορές, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν την κατηγορία δαπανών για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδίασμά, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων, που επίσης μπορεί να ανέλθει στο 75%. Έμφαση δίνεται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς η επιδότηση του μισθολογικού κόστους σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου μπορεί να ανέλθει έως το 80%. Πέραν των κριτηρίων και των επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται -κατά προτεραιότητα- στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς:

■ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

■ Ενέργεια

■ Εφοδιαστική Αλυσίδα

■ Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

■ Περιβάλλον

■ Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10)

■ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

■ Υγεία

■ Υλικά – Κατασκευές

> Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή, οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες είναι οι εξής:

■ Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

■ Δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

■ Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδίασμά, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

■ Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού

■ Δαπάνες μισθολογικού κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν. Ε.Ε 1303/2014 και άρθρο 2, παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών επιδοτείται με διαφορετικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50%.

All Comments:

 1. Vzgnwk

  September 7, 2022

  order diamox 250 mg singulair 5mg uk cost montelukast 5mg

 2. slotsite

  September 8, 2022

  I saw your article well. You seem to enjoy slotsite for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime 🙂

 3. cheemia

  September 8, 2022

  If you take any medications that contain nitrates do not use Extra Super Tadarise cialis coupons

 4. Pcfmiy

  September 8, 2022

  order tadalafil 40mg pills buy deltasone 5mg buy deltasone 5mg generic

 5. Ben kimim! Beni söylediklerimde arama…!Ben söylemediklerimde gizliyim…!O görmediğin koskoca derya gönlümdür.Gördüğün sahil ise dilim.Kıyılarıma vuran dalgalarıma şaşma..!Onlar aşk’tan gel-git’im.Beni Mecnundan Leyla’dan sorma…! Ben yalnız Mevladan bir izim…!!

 6. Eighty percent of success is showing up. (Başarının yüzde sekseni ortaya çıkmaktır.) – Woody Allen

 7. emofsloog

  September 10, 2022

  Both NAC and Metformin improved BMI, total testosterone, insulin, and lipid levels compared to NAC. clomiphene

 8. AlvinDiusa

  September 10, 2022

  Thanks! Excellent stuff!
  best website to get essays argumentative essay help me write a report

 9. WendellDut

  September 11, 2022

  You made your stand quite well.!
  north west pharmacy canada online pharmacy trust pharmacy canada

 10. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  With thanks! A lot of material!
  who can i pay to write my essay essays writers blog writing service

 11. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  You actually said that fantastically.
  how to write a good compare contrast essay how to write an exploratory essay essay writing service usa

 12. emofsloog

  September 11, 2022

  Conclusion s Some but not all women with PCOS have improvements in their menstrual cycles while on metformin. free clomid Grunebaum If you are ovulating now then at your age it s usually suggested to see a doctor after one year.

 13. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  Thanks a lot. Fantastic stuff.
  cheapest essay writing services essays writing service article ghostwriter

 14. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  Factor very well regarded..
  i need someone to write my essay https://ouressays.com/ website for essay writing

 15. Brucedax

  September 11, 2022

  You stated that wonderfully.
  canadian rx pharmacy discount prescription drug cost

 16. WendellDut

  September 12, 2022

  Regards. I enjoy this.
  northwest pharmacy walmart pharmacy online canada prescription drugs

 17. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Tips nicely utilized..
  best college entrance essay the help essay questions help writing personal statement

 18. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Kudos! Quite a lot of write ups!
  essay formats for college 500 word college essay best writing services

 19. Brucedax

  September 12, 2022

  Kudos, Useful information.
  canada drugs pharmacy shoppers drug mart canada cheap prescription drugs online

 20. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  You suggested this terrifically!
  how to write time in an essay essays writing service customized writing

 21. WendellDut

  September 12, 2022

  Whoa all kinds of excellent material!
  canadian discount pharmacy viagra from canada canadian pharmacy

 22. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Thanks a lot, Helpful information!
  custom essay meister review steps to writing a college essay get help writing professional business plan

 23. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Awesome tips. Kudos!
  what to write college essay on write my essays cv writing services london

 24. Brucedax

  September 12, 2022

  With thanks! Lots of tips!
  costco pharmacy pricing costco online pharmacy medicine online order

 25. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Fantastic posts. Thanks a lot.
  steps to writing a narrative essay college transfer essay best essay writing service review

 26. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Many thanks, A lot of write ups!
  college essay brainstorming https://altertraff.com/ custom writing tips

 27. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Truly tons of terrific data.
  service essay writing https://orangepornhub.com/ cv writing services london

 28. valvacT

  September 13, 2022

  If the bleeding is prolonged or continues to be irregular, then I would reconsider starting back on your pills again. does tamoxifen cause hair loss

 29. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Regards, Loads of material.
  top essay editing service editing essay services help writing a book

 30. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  You suggested it adequately!
  law school essay editing service write my essay help me write my thesis

 31. WendellDut

  September 14, 2022

  Truly plenty of great info!
  fda approved canadian online pharmacies pharmacies online canadian pharmacy

 32. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Excellent posts. Cheers.
  write essays for scholarships https://freshappshere.com/ best online resume writing services

 33. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Thank you, I enjoy it.
  steps in writing a persuasive essay college essay introduction help with writing personal statement

 34. valvacT

  September 14, 2022

  John specializes in bringing athletes and clients to peak condition and performance. nolvadex without a prescription Imagine, neoplastic lesions are favourable response is full list.

 35. Brucedax

  September 14, 2022

  Appreciate it! Ample postings!
  online pharmacy without prescription get prescription online canadadrugsonline

 36. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Kudos. Lots of forum posts.
  i need help writing an essay for college essays writer best resume writers nyc

 37. WendellDut

  September 14, 2022

  Amazing a good deal of fantastic material.
  canada pharmacies prescription discount prescription drugs online without doctor

 38. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  You actually said this wonderfully.
  how to write essay conclusion essay typer online writing help for college students

 39. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Thanks a lot! A lot of tips!
  help with essay introduction essay writer resume writing services

 40. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  Wow quite a lot of terrific facts.
  argumentative essay writing essay writer college essay writing service

 41. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  You mentioned it effectively.
  cheap essay writing services essay writer help me write my thesis

 42. WendellDut

  September 15, 2022

  You mentioned it wonderfully!
  cialis pharmacy online web medical information mexican pharmacies

 43. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  Nicely put, Thanks!
  how to write a good compare and contrast essay https://freshapps.space/ affordable essay writing service

 44. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  With thanks! I appreciate this.
  editing college essays college education essay i need a ghostwriter

 45. Azgchp

  September 15, 2022

  acyclovir 400mg oral dapsone oral perindopril over the counter

 46. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Many thanks! Numerous information!
  what is the best online essay writing service https://altertraff.com/ phd thesis writing service

 47. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Thanks a lot. Quite a lot of advice.
  writing a expository essay college essays american essay writing service

 48. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Many thanks, I enjoy this.
  teach essay writing argumentative essay topics custom of writing letters

 49. Brucedax

  September 16, 2022

  Awesome write ups, Appreciate it.
  online pharmacy without scripts mexican pharmacies online canada pharmacies online prescriptions

 50. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Info certainly considered.!
  writing college essays for money essay writer best writing service

 51. VLieniaZewbs

  September 17, 2022

  viagra site fiable vente de viagra viagra 20 mg prix

 52. WendellDut

  September 17, 2022

  Many thanks, A lot of tips!
  canadian pharcharmy online fda approved canada pharmaceuticals online aarp recommended canadian pharmacies

 53. Michaelpax

  September 17, 2022

  buy clomiphene online clomid men

 54. clealiabe

  September 17, 2022

  doxycycline and dairy Because the nutrients don t have to go through your digestive tract, the concentration of vitamin C ascorbic acid that gets absorbed is much higher through IV administration when compared to oral.

 55. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Wonderful facts, With thanks!
  do my essay cheap help in writing an essay assignment writers

 56. WendellDut

  September 17, 2022

  With thanks. Valuable information!
  aarp recommended canadian pharmacies best price prescription drugs canada medication pharmacy

 57. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Excellent postings. Appreciate it!
  good movies to write essays on write my essay custom report writing service

 58. Brucedax

  September 17, 2022

  Regards, Fantastic stuff!
  online rx pharmacy medicine online order prescription price comparison

 59. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Thanks a lot, Plenty of material!
  how to write college application essays https://service-essay.com/ custom writing bay

 60. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Beneficial forum posts. Thanks a lot!
  writing a persuasive essay powerpoint essay writer writers needed

 61. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  You made your point.
  how to write essay about myself essays writing service blog writing service

 62. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Well voiced certainly. .
  write a five paragraph essay argumentative essay topics masters dissertation writing services

 63. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  You reported it exceptionally well.
  how to write college admission essay essay writer blog writing services

 64. WendellDut

  September 18, 2022

  Amazing postings. Cheers!
  prescription drugs from canada online best canadian pharmacies canadian pharmacy viagra brand

 65. Brucedax

  September 19, 2022

  This is nicely expressed. .
  canada medication pharmacy online pharmacy busted cheap prescription drugs

 66. AlvinDiusa

  September 19, 2022

  Truly a lot of very good data.
  advertisements to write essays on academic custom essays i need help writing my personal statement

 67. AlvinDiusa

  September 19, 2022

  You actually said this exceptionally well.
  writing essay conclusions argumentative essay topics customized writing

 68. WendellDut

  September 19, 2022

  Many thanks, Wonderful information!
  canada pharmacies prescription drugs online pharmacies legitimate cialis generic pharmacy online

 69. Brucedax

  September 19, 2022

  Truly many of beneficial advice!
  canadian pharmacy review national pharmacies online online pharmacies no prescription

 70. AlvinDiusa

  September 20, 2022

  You expressed it wonderfully!
  your essay writer essays writer article rewriter

 71. Brucedax

  September 20, 2022

  Kudos! A lot of stuff.
  discount pharmaceuticals pharmacy online canada pharmacy online no script

 72. WendellDut

  September 20, 2022

  You suggested this fantastically!
  canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy rx price comparison canadian drugstore online

 73. AlvinDiusa

  September 20, 2022

  Nicely put. Thanks a lot.
  how to write an analysis essay on a short story essay typer custom speech writing

 74. Rknhrf

  September 21, 2022

  buy lipitor 10mg without prescription atenolol cheap lyrica online buy

 75. WendellDut

  September 21, 2022

  You stated it terrifically!
  fda approved canadian online pharmacies drugs for sale prescription drugs prices

 76. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Thank you. I appreciate this!
  how to find college essay prompts https://orangepornhub.com/ thesis writers in delhi

 77. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Very well voiced truly. !
  how to write an admission essay for graduate school how to write an argument essay help with thesis writing

 78. WendellDut

  September 21, 2022

  Nicely put. Cheers.
  canadian pharmacies canada pharmaceuticals medical pharmacies

 79. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Whoa loads of terrific knowledge.
  order cheap essay college essay help on writing a personal statement

 80. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Kudos! I enjoy this!
  how to make a college essay essay cheap custom writing

 81. Brucedax

  September 21, 2022

  Amazing info. With thanks!
  canadian rx pharmacy online international pharmacy london drugs canada

 82. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Superb material. Kudos.
  instant essay writer https://altertraff.com/ essay on website

 83. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Incredible lots of useful tips.
  how to writing an essay essay writting service writer service

 84. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  You’ve made your point extremely clearly.!
  how to write an illustration essay argumentative essay writing service online

 85. Brucedax

  September 22, 2022

  This is nicely said. .
  generic viagra online pharmacy king pharmacy 24 hour pharmacy

 86. WendellDut

  September 22, 2022

  You actually stated this superbly.
  medical pharmacy cheap prescription drugs canadian online pharmacies

 87. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Truly many of helpful material!
  why go to college essay https://agbsl.pro/ write my essay service

 88. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Thanks, A good amount of content!
  good college essay prompts https://quality-essays.com/ help on writing

 89. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Seriously many of excellent knowledge.
  how to write effective essays essays service online dissertation writing service

 90. Brucedax

  September 23, 2022

  Amazing loads of terrific info!
  rx price comparison canadian pharmacy online cheap medications

 91. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Thanks. A lot of info!
  how to write an exploratory essay https://theessayswriters.com/ academic writing services for graduate students

 92. Sgdlte

  September 23, 2022

  irbesartan 150mg generic temovate pill order famotidine sale

 93. Brucedax

  September 23, 2022

  Seriously quite a lot of very good material!
  canadian pharmacies online prescriptions prescription cost comparison overseas pharmacies

 94. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Many thanks. Ample knowledge!
  what is good writing essay community service essay sample best professional cv writing services

 95. WendellDut

  September 23, 2022

  Thanks. Wonderful stuff!
  canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy price prescription drugs canadianpharmacyusa24h

 96. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Incredible tons of beneficial data!
  us essay writing services write my essay seo writing services

 97. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  You made your point very nicely..
  college admissions essay write my essay essay paper writing services

 98. Brucedax

  September 24, 2022

  You have made your point extremely well..
  discount prescription drugs online canada viagra online pharmacy busted

 99. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Great content. Cheers!
  expert essay writers college essays the best essay writing service

 100. WendellDut

  September 24, 2022

  With thanks. I appreciate this!
  canadian pharmaceuticals compare rx prices canadian pharmacy certified canada pharmacy online

 101. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Thank you! Excellent stuff!
  how to write the college essay college essays professional article writing services

 102. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Very good advice. Many thanks.
  college level essay college essays citing a website in essay

 103. WendellDut

  September 25, 2022

  With thanks, Quite a lot of content.
  walmart online pharmacy canadian king pharmacy discount prescription drug

 104. AlvinDiusa

  September 25, 2022

  Amazing a good deal of wonderful tips!
  essay writing service best essay writing service fast essay writing service

 105. Brucedax

  September 25, 2022

  Regards. I value it.
  legit online pharmacy rx pharmacy canadian drug store

 106. AlvinDiusa

  September 25, 2022

  Nicely put, Thanks.
  how to write a essay paper https://freshapps.space/ professional business letter writing services

 107. Xsqcdr

  September 26, 2022

  brand ramipril buspirone order order carvedilol 25mg without prescription

 108. site

  September 30, 2022

  site

  site

 109. Kpulji

  September 30, 2022

  bupropion 150mg without prescription flexeril uk sildenafil for women

 110. VLieniaZewvh

  October 3, 2022

  buy valsartan 160 mg pills valsartan cheap diovan 80 mg oral

 111. DLieniaZewlp

  October 5, 2022

  neurontin 100 mg oral neurontin online buy order neurontin 100 mg online cheap

 112. rftrip.ru

  rftrip.ru

 113. PrestonSoono

  October 7, 2022

  the real viagra on line non perscripton online pharmacy

 114. LLieniaZewxv

  October 7, 2022

  cheap pregabalin 150 mg pregabalin tablet order pregabalin online cheap

 115. Jqqxxx

  October 7, 2022

  buy ondansetron 8mg online aldactone cheap buy simvastatin 10mg generic

 116. PLieniaZewcs

  October 9, 2022

  buy lyrica tablets get lyrica buy cheap lyrica price

 117. dolpsy.ru

  dolpsy.ru

 118. OLieniaZewtr

  October 15, 2022

  buy pregabalin 75 mg online cheap can i purchase pregabalin how to get generic pregabalin online

 119. Tvojgu

  October 16, 2022

  fildena 50mg oral cost tamoxifen purchase budesonide

 120. AnthonyCroge

  October 16, 2022

  Автор 24 (автор24) – сервис помощи студентам #1 в России Автор 24 ру

 121. Bnzihj

  October 17, 2022

  ceftin 250mg cost buy bimatoprost purchase robaxin without prescription

 122. Travislom

  October 17, 2022

  st Р В°ugstine fl book matches online dateing over dating

 123. Pqbfjd

  October 18, 2022

  order desyrel 100mg pills desyrel 50mg drug sildenafil 20 mg

 124. mb588.ru

  mb588.ru

 125. casino online

  October 19, 2022

  I was looking for another article by chance and found your article casino online I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.

 126. FeecyPaf

  October 19, 2022

  cialis manufacturer cialis copay card how often can you take cialis

 127. Cxkrio

  October 19, 2022

  cheap cialis 40mg ed pills online tadalafil 20mg sale

 128. Travislom

  October 19, 2022

  online singles dating sites free online go

 129. SLieniaZewqj

  October 19, 2022

  where can i get generic pregabalin without dr prescription cheap pregabalin pill how can i get generic pregabalin without insurance

 130. Timothyjap

  October 21, 2022

  new singles online top dating

 131. inhits

  October 21, 2022

  generic cialis 2018 cialis black cialis goodrx

 132. KerCreat

  October 24, 2022

  viagra history canada viagra sildenafil davis pdf

 133. Zxmqow

  October 24, 2022

  order toradol 10mg for sale toradol 10mg sale buy cozaar 25mg online

 134. tftl.ru

  tftl.ru

 135. Oyvxfq

  October 27, 2022

  oral carvedilol elavil ca generic amitriptyline 10mg

 136. Mfoils

  October 29, 2022

  order furadantin 100 mg sale motrin 600mg pill buy motrin 600mg sale

 137. DavidGen

  October 29, 2022

  disaster recovery plan template for small business https://blogmee.ru easy business line of credit

 138. brutv

  brutv

 139. Ppccaz

  October 31, 2022

  fenofibrate buy online uroxatral tablet uroxatral 10 mg cheap

 140. Isidrovek

  November 1, 2022

  ефросинья таежная любовь 76 серия смотреть онлайн бесплатно смешные надписи на карикатуры alexanow.ru фото комиксы marwel видео американский папаша против гриффинов

 141. site 2023

  site 2023

 142. Josephelova

  November 3, 2022

  edi to xml converter car insuance liability insurance companies

 143. arrats

  November 3, 2022

  define cialis tadalafil 5mg price do you need a prescription for cialis in canada

 144. Josephelova

  November 4, 2022

  trademark plumbing springpad desktop star bright dental

 145. Gioarz

  November 4, 2022

  tadalafil 10mg drug oral tadalafil provigil order online

 146. Bourtubs

  November 7, 2022

  cialis 5mg side effects cialis in canada canada cialis

 147. Michaelcibra

  November 7, 2022

  aveda school san antonio https://dataput.ru mit sloan cio symposium

 148. safetoto

  November 8, 2022

  I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I’ll come back often after bookmarking! safetoto

 149. Bhlror

  November 8, 2022

  zithromax 250mg pill prednisolone 10mg buy generic gabapentin 100mg

 150. RonaldMat

  November 9, 2022

  what is hydrogen energy used for https://datamee.ru deodorant coupons

 151. indocin united states

  November 10, 2022

  how to purchase glimepiride glimepiride 2 mg online glimepiride medication

 152. Robkek

  November 10, 2022

  buy hydroxychloroquine online glucophage 500mg oral cost of stromectol medication

 153. ditropan 2,5mg cost

  November 13, 2022

  amoxicillin without a prescription how to buy amoxicillin amoxicillin 250 mg over the counter

 154. for sale

  November 13, 2022

  Nice i really enjoyed reading your blogs. Keep on posting. Thanks

  reptiles

 155. for sale

  November 13, 2022

  The information shared is of top quality which has to get appreciated at all levels. Well done…

  reptiles

 156. periactin 4mg online pharmacy

  November 13, 2022

  terbinafine generic http://terbinafinerx.com/# – terbinafine 250 mg without a doctor prescription terbinafine united kingdom

 157. for sale

  November 14, 2022

  Thank you so much for sharing this wonderful post with us.

  guns

 158. EugeneVem

  November 14, 2022

  едим дома смотреть онлайн окрошка видео https://alexanow.ru видео чат обшение онлайн

 159. totosite

  November 14, 2022

  Your writing is perfect and complete. totosite However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

 160. PeterRew

  November 15, 2022

  видео телефонист. Моментальный займ webmoney https://wm-lend.ru. виснет интернет причина опера

 161. how to purchase vantin

  November 15, 2022

  buy finasteride http://finasteriden.com/# – cheapest finasteride finasteride 5mg online pharmacy

 162. order strattera 18 mg

  November 15, 2022

  cheap dutasteride http://dutasteriden.com/# – order dutasteride dutasteride coupon

 163. sitestats01

  sitestats01

 164. 1c789.ru

  1c789.ru

 165. cttdu.ru

  cttdu.ru

 166. Atmoxy

  November 18, 2022

  cialis after prostate surgery how to buy cialis is cialis safe

 167. bubswino

  November 18, 2022

  cialis canada tadalafil dose cialis trial

 168. Stevenbdnj

  November 18, 2022

  project management software mac 50 hz countries b-raf antibody

 169. Gwdrjt

  November 20, 2022

  buy zovirax 400mg pill diltiazem 180mg drug buy zyloprim 100mg without prescription

 170. 1703

  November 22, 2022

  1703

  1703

 171. Terryasype

  November 22, 2022

  non prescription ed drugs edpillsfast.com
  cheapest ed pills discount ed drugs

 172. KeithDat

  November 22, 2022

  You stated this very well.
  pharmacy tech online schools pharmacy supply store pharmacies online

 173. zmozeroteriloren

  November 23, 2022

  Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 174. Terryasype

  November 23, 2022

  herbal ed treatment edpillsfast.com
  best ed pills cheap ed drugs

 175. Nlmljx

  November 23, 2022

  baclofen 10mg cost sildenafil us sildenafil 150mg drug

 176. Terryasype

  November 24, 2022

  male ed drugs edpillsfast.com
  ed drugs list discount ed drugs

 177. Evorge

  November 24, 2022

  will rewriting a whole essay help trick plagerism tools white paper writers essay about help others

 178. KeithWrids

  November 24, 2022

  best over the counter ed pills edpillsfast.com
  online ed medications best ed medication

 179. Walhgjq

  November 25, 2022

  carnegie wealth management next gen firewall tree service clearwater fl

 180. baccarat online

  November 25, 2022

  I saw your article well. You seem to enjoy baccarat online for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime 🙂

 181. RichieDon

  November 25, 2022

  canadian world pharmacy naijamoviez.com
  canadian xanax ed pills

 182. amoxicillin 500 mg tablet

  November 25, 2022

  pyridium 200mg without prescription pyridium canada pyridium uk

 183. Zaylem

  November 26, 2022

  tadalafil dosage tadalafil 40mg pill order toradol without prescription

 184. Alvaroham

  November 26, 2022

  mexican pharmacy online no prescription naijamoviez.com
  best ed medication online pharmacy no prescriptions

 185. CliftonFet

  November 26, 2022

  zip code for delaware https://newsmee.ru website performance monitoring

 186. RichieDon

  November 26, 2022

  us pharmacy no prior prescription naijamoviez.com
  internet pharmacy online medications

 187. Gus

  November 26, 2022

  44

 188. Alvaroham

  November 26, 2022

  viagra 100mg canadian pharmacy naijamoviez.com
  discount ed drugs canadian online pharmacy

 189. EnhalVat

  November 27, 2022

  what is colino analyzing in this essay how does her title help focus her analysis custom term paper writing stanford short essay question help

 190. RichieDon

  November 27, 2022

  legal canadian pharmacy online naijamoviez.com
  reputable online pharmacy discount ed drugs

 191. Henrydot

  November 27, 2022

  era property movers https://firstneed.ru phoenix remodeling contractors

 192. Alvaroham

  November 27, 2022

  canada drug online naijamoviez.com
  best ed medication pharcharmy online no script

 193. Jamespog

  November 28, 2022

  Cheers! A good amount of tips.
  canadian pharmacies that don’t require prescriptions walgreens pharmacy refill online ed drugs list

 194. DavidEpink

  November 29, 2022

  какой формат видео поддерживает samsung galaxy nexus арктика мини кондиционер купить в москве https://homeboxx.ru/post/1 новогодние картинки коньки

 195. zmozeroteriloren

  November 29, 2022

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 196. divalproex purchase

  November 30, 2022

  isosorbide usa order isosorbide isosorbide otc

 197. casino online

  November 30, 2022

  I was looking for another article by chance and found your article casino online I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.

 198. bep5w0Df

  bep5w0Df

 199. where to buy amoxicillin

  December 1, 2022

  catapres 100mcg purchase catapres cheap cheap catapres 100 mcg

 200. lopid cost

  December 2, 2022

  imitrex 100mg pharmacy imitrex pharmacy imitrex for sale

 201. Kuvzgu

  December 2, 2022

  buy avodart 0.5mg pills oral dutasteride cost ondansetron 4mg

 202. LLieniaZewxt

  December 2, 2022

  Buy Generic Harvoni Online, Free Home Delivery – Medixo ledipasvir india is harvoni for hcv fda approved

 203. www

  December 3, 2022

  www

  www

 204. where can i buy remeron 15mg

  December 3, 2022

  order lopid 300 mg lopid 300mg pills lopid 300mg canada

 205. Clwznp

  December 3, 2022

  aldactone order online propecia cheap order fluconazole 100mg generic

 206. flomax 0,2 mg cheap

  December 4, 2022

  cost of ceftin ceftin uk ceftin for sale

 207. icf

  December 4, 2022

  icf

  icf

 208. uluro-ado

  uluro-ado

 209. cipro united kingdom

  December 5, 2022

  meclizine price meclizine nz order meclizine

 210. Jelicd

  December 6, 2022

  order sildenafil 100mg for sale bimatoprost us order robaxin pills

 211. zmozeroteriloren

  December 6, 2022

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a link exchange agreement between us!

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 212. Annone

  December 6, 2022

  viagra cost taking viagra order viagra online

 213. Valentin

  December 7, 2022

  56

 214. cheapest rosuvastatin

  December 7, 2022

  where can i buy imitrex 100mg imitrex 25mg otc imitrex 50 mg price

 215. DLieniaZewxb

  December 7, 2022

  daklinza coupons manufacturer daklinza generic name daclatasvir asunaprevir

 216. garcinia cambogia 100caps for sale

  December 8, 2022

  how to purchase ciprofloxacin ciprofloxacin cost cost of ciprofloxacin

 217. dv+uxPdId+lUD2cyiRNEz/lclO/oxYApxMYdm8vcrhuFJEDnBAkTSa+h/3VVRVpENTNas3sHjanO1O0SZQAiQ9kl9+6yseeUu63NimpUMj88vn73CKNoHLAWLt3McLPof3P61wi2/UbbbqRcAz0bh6ybBQMPQ3BTWAw41YLPtf8eX0myRTp/pT2YyMuQh4JgrK5ux0OB0TRLCHI45YJ/dlja94xMRUJ3/GVwDHaXj0vgFmIPSyUvgMhx9JcQqt9FVUVYqIaYXWZHQFcJyiW+fud0H7oois5wAkKUt9yF3FldXlVkl+21QAx6l77L48dISfU0qVcDiS5CU+TNFQ6S1fsNJqbYu1AkhrAQCAemG5q35ny68U1Dc4NEkSkj+oRL6T6q28KICTT3rNGr2+bnuNMtU0DlGSwOxv1TT9Wu+M+X+2ahNtKYDj1K9YPEcpda9SSjhaSZyzv06grvFVLrD0dSdbCwAAPqlZVAqox6GQxUFL4pL6gj2A9pVUbt9NAcTAkVWLLw9H1HNQqojDl/Qs+eVdOHCtr6z6UDq0lwI4Xgk8smSEhEPP83Fi0oM1/+O+oZ4yuWZmIF2aTAGcXAmsvjc/Ego/pRQmcjSTGMZ5BFA/9FUsWJZubacATu8Qqa9ZfBcEC3hxkHQ96eOI6PoNVr7STwF0g/qahZOVwhMK8HCYk7OM8M1OXZtcMGP+x+l6BhRAZxJYvXi0CpnPKoVRHOzklMH9e58UTJHy8tZ0Pg0KoAsanlruMRtbnlRKTeKoJyKioHC3t6Lqrkx4OxUFEO11gZWL74DCnbwuYOsFf6sGTPFWLPh9ppwSBRADdSsWfh1KnlRK5TMb7Lfe1x1yQ9G0qg8y6awogFglULN4JGA+oxTGMClsU/av9ha7b5fSWRn3VmoKoDudtuYBd31dxwN8mCjjE79JKXVrceWC32TqOVIAPaB+5eJvqIj5mAIKmS4Zl/zvGrr2rV7T5+/O5POkAHoqgVUL+6sInlIKE5g2GZH4Ckot9Y69vFpKSsKZfr4UQHw6Uatbcc88UeZdCjCYRuma/fhEVzKlqLL6JbucMgUQz2qgZvE4E+oXUGoosyndch9/dmvO7+SWz6m103lTAHHm2L6DoVVK4dtMq7RI/KCI3FFUXrU0nTfrpACsVg2sXHSTMrFSKZXHNLPsen+DruO7hdOrN9u1DyiABHJ01T2DwxHzp0qpLzHdLJX4IUAWesdcutgOF/oogFQvC2oW3QallvLJQktk/yaH4Lu9yqvfY2dQAEmjYcWPB0ZUx0+gcDV7IyVr/bAI7i1y+O6WsrIQe4QCSM21gRWLblamelABBeyNZE362AKFm62+Qy8FYJclwcP39YOEH1FKfZ29kdC1fkQB9/uG5t2ZTvv0UQB2EcGKe76tlPkQdyNOSMm/EcBtnPUpAEvT+uii3u1+9TCA/2BvxCXzW0XkDq9vxHIpLY2wQyiAtKBhxT1XR5T5MJQazt7odsn/nCZZlUXlP9jH3qAA0i8YLyx31e9qmaeUmsc3FcWS+NgnmjbTO6PqWfYGBZD2NK5eMiwYCtbwJ8Mux1cEkIe9kv+jdN+ckwIgpy8LHl54vQlZpqAGsDdOG1vrAZT5Kqo3sDcogMwN0BNLc+qbg3dCqdv5qDEAkQYBqrzlVT+148M7FIBdq4Gae8eYKrxcAVfatdxXCquduragYMb8oxwRFIAtqa9ZeK0Jud9Oew6I4HXDMGb2mjbvfY4ACoBBe2G5q2FX6+1KqaqMftxYZLcuMruovOq3jDoFQE6hdcWSPh1m8G6IfE8ppWdO4qNVgywuyun3oEyd6mekKQDSxfWBCML3p/vPhsd+1sNjbhfuyL21+jAjSwGQmESw6CpTqfsUcEEarvNf0Axtdqa9eYcCIMkOqNTXLL5RQS0EMCQNZv31omtzvdPnv8roUQAkXoFds8bZcHh7mSlqARSKLZj5OwBU+8qrfpMJb9mlACgAawb4iaU5dc2h74syZ1thExIROQil/sfr9D3GnXkoAJIkjv7swYJIW9tsE5gJhdwUZH6DAPd5i901mfiSTQqAAkgLmlff7w0E/bMVpBxQOQnPe6ARmjyALGOZ75a5LYwABUAsQMuqpcV+MzBbmTI9ESIQoBmQh4zc7Ad6Tb29kT1OARCLVgT+oP8HIlIej7sKRaQJUA85NH0Z79mnANjDaULjynt6hZQ5E6aa2a3XnYs0ALLMcGgPF5bNa2KPUgAUQDoOiBUrcutV022AmqWU6h9FjA9A8GNvnvMnMmV2G3uQAqAAMmFgrF7tOBJsuMmEmqOgRp8eW2zVlLa0sPfwp6W0NMgeowAogMwcINKw6p7JZkTNBdQlgLwpkCXeivl/5A08FAAhxEZo7AJCKABCCAVACKEACCEUACEks/l/BQRPsux2jakAAAAASUVORK5CYII=);} .warn-block { background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQAAAAEACAMAAABrrFhUAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAADBQTFRF/tmw/uzY/syV/bRk/////seL/blu//r1//bs/b13/uTH/tCe//Hi/cKB/t67////w2TvRgAAABB0Uk5T////////////////////AOAjXRkAAAbjSURBVHja7N3plt0mDABgYRWzeOn7v23TnCanmbnca0ASm/Q7dePvzCAkgQN/Lx6gAAqgAAqgAAqgAAqgAAqgAAqgAAqgAAqgAAqgAAqgAAqgAPzh43Hhz7i22y8HEC3+EVdcCiAG/BZ7XAbgvPBlBLMGAGAyYAEAZ/FNXG52AH/h29jPuQHOHbEvAejs/cUFRAHchdibAHT3/sIroSTAgQ9jmxMg4uOAGQH8/hwAzwkBbMb74zUfwI1ZAbMBZP0C/Bt+MoAj8/3RzgVgMDvMVAA2HyDMBBCxIGAeALeXAOxuGgDAojhmAfBYGGYSAFsKYOcAMFgccQqAUA4Q3AQAgBUB4wOUpUC5koAd4Kh6f/7mEDfAiZVhBgewtQDX2AARq+MeGcCFegDmkoAXAJAgYFwAjyThhwXYaADsqAAGiSIOChCoAMKYADeSBYwIUFkESKVCPgBAwjjGAziRNMxwAJYWwI4GEJE44lgALlADcHXHYIAVkDUV8jzW7/QATCUBD8DB8P5M3TEWAIMsYYYBuHgAwigAEZniHgPA7VwAHCUBAwAgW8AIAB4Z4xwAwHIC2P4BIrJG7B4g8AKE3gEAmQP6BuBLgb9Toe8a4ED2OHoGMCgQpmMAKwFg+wWIKBKxVwD+FZChJKAEABQK6BPAo1j4LgGsHMDWI4BBwTAdAjwuAoJNxvNn9AfwfBgOfyXj+TJ69waQkQJJAMhSIRVARhFAAkCWComekzMM39IAOaeqzq4AclKgTQNkPaYngKwigAiAqCQgAcgbhu9pgKxigmZgTgKQWQSkARqUBBQPyR2GUwGQdMcoAHJPxPrU++cerDr6AMguAkwKwDQoCQgArnYAVw8A+SdiYwogv6UW2wMU9MGAYCdMVhKAcAokBqhPhbUPKDkRe6QASsYqvjFASR/MkuyEiUqCSoCiSQApQG0qrAQoGoZfKYCip4WWAIWTAJqdME13rAqg9EQsLUBdKqwCKB2Gu9fv71oMzGsAiicBhmgnTNEdqwG4egGwbQDKh+GRqhQgKAnKASqG4UC2E67vjoF0CmQBqCgJiv/LmmE4PUB5d6wYoGYYbgl3wrWpEKRTIBNAcUlQChB6A7hkASqPA1HuhCtTIUinQDaAwpKgDKD2RCwHQGEqBPEVMLkXrn6qFwOwfQJYKYD6E7E8AEWpsACA4Gb4TbwRrOiOgXgKTO6FKZ4rAUBxIpYLoCAV5gNQfB5qqz0hRVcSgHgKTO6FSc4an+wAoW8Ayw1A83movfqEFFlJkAlAdSmEYSdc2B3LBKC6FscHkJsK8/442eehfP0JKaLuWB4A2aUQw7ET/pVj+QDorsVxAuSVBDkAhJ+HipRjkaruWA4A4bU4YNkJl6TCDADKz0PxAuSUBBkAG93f8NU5KcqL58ABQHotzjLthPO7Y88BrpEALD3ATfn3e3VOivbjI4YagPpmONtOOLc7BvIpUATg8Tr48M+R3wx3VCekalMhCBcByb0w+d3rgxKA/tsY/AAP18FnAPSfh4p8pUBeKoQWK+CrvTDD/yNSAXB8I1YC4FF37AkAx+ehJAAepUIQLgKSe2GWL5B4EoBrXICNAkDo81A8YeoBpD4PxRNXPQDg0HHXAvix3/9zSQDSRYB0QB2AweHDVwGE8QFsDQDvCmjjzxGhj7y/Z7EcgDUF2vN/g1FOglAOwPmNWOAvBR6tgyAxDG/TD3iWCqFNCmSeDGV0x6BJEbC/uDvKueCYEgDHmAJfHpW9GRfcEgDOZclRXh2uS4XQogjguDNU2h0DiWH4x35Yw1QILYqABgDJkgBaFAEtALY8gBtnA0ilQmjRB2sCEHIAmPtg8lkg3R0D6SKgzT4gXRJAkz6Y9E7wTSqEJpMA6VrgvzifATiBPphsNfiuJIBGkwDJfsDbkgBEhuFtO0JvUyGIFgFNeoLv10FoOAkQ6gr/sfr6jwDDj4Iyu2Mw3ygorySAtX4AvqdCWOwH4FsqhDYpoGF86Y7BVKcBHgHENwCwAACCTwOEFQCOOwlwrvD+PzZDJgVwLwGAxqcA7BoAkPwV2NcAsCmANZaAH4tACsAsAoAuAQCrABgFWBzgTgBsqwDA6j8BoGuAArwEiKsAeN0Jrl0LbEmARfJguiES11sCvrTElvgdsKs3Rc0bALev9gPwdTCyQFfwXHw2CB+Go27y0cD28XzAOfUycLnPR2RmFvj+/q9Oiflr1vc/3LODkm7O7cB+Pz8sbSZcCq3PujARJyOwJvvWWJynNtyPs+jmqIvbBBkhHLHmCxJnhM0OyhDsAebTp4Tq//X5wUMBFEABFEABFEABFEABFEABFEABFEABFEABFEABFEABFGCh+EeAAQBBPHzoFGszEQAAAABJRU5ErkJggg==);} .warn-corrupt-file { background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQAAAAEACAMAAABrrFhUAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAADBQTFRF/9uz/9ap/7Zm/7tw/////+3Z//r1/+XI/8iM//bs/795/8SD//Hi/9Gf/82W////NR1fBwAAABB0Uk5T////////////////////AOAjXRkAAAaVSURBVHja7N1rd+MoDAZgRRkMxpf9//92Z/Z2dtrYRiCBAOlz20TPSay+cuzAH5MXGIABGIABGIABGIABGIABGIABGIABGIABGIABGIABGIABGIB8rf7Y8K/aTlinA/ABf6vNTwXgI36rt58GYN/wY0U3BwDgZb0mAFgC3tS2jA6wbnhb731sgP2NqEsAlPVfXaAqwLIhahMAdf1XPhLWBDgwsc4xATwmF4wIsL7TAXAfECAQ+sdtPABAUsFoAKQ3wK9aBwM4iP1jGAvAIbncUACBDhBHAvCYUTAOwPLOAXgvwwAAZtUxCsCKmeUGAQi5AGEMAIfZ5YcAiPkAcRkAALCgoH+AvBFYLxKIAxxF/csvh6QBdiws1zlAKAXY+gbwWFzQM8ASywGEI4EsACBDvfoFWJGl1m4BTh6A0CuAQ6bynQJELoDYJwAgW0GPAIUhoNYolAN4IWMd/QHsyFquO4DACxB6A/DIXL4vgCVyA0htx4QAANkLegJY3/wAQpFABuAQ6F9oOyYC4FCkXDcAmwxA7AXAo1BBHwDLWwpAIhIIALxQrF49AKwoWHsHAEESIOgH8ChaXj1AlAWI2gEAhQt0A8iNwP9G4aoa4EDxOjQDOKxQTjFAqAEQ9AJ4rFJeK4D8EVAgEnACAFYq0AmwYrVaVQKEegCnRgCHFcspBIg1AaI+AMCqBdoABPdgsqOQCyApBGzLD3qB7HaMCWBP7X/hAuDajkG9Efirfw9sAEETgE/tH/kAmCIBC0DKyfC/++cE4DlhDpVG4D/9cwLwjEKOP5JwMvzf/lkBWLZjHABnev+sACzbMQYAR+ifF4AjEjAAbIT+mQE2DQBA6Z8ZgGEUFgM8hoDf+ucGKI8ExQAvUv/cAOWjsPQP7LT+2QGKt2OlAIHWPz9AaAvgif3zA5SOwkKASOxfACC2BABq/wIAhcfBot++DwGf+pcAKBuFRQAHuX8JgLJIUALg6P2LABRtx0oAbkOA+9i/DEBoA3A/At3H/mUASiJBPsBDCHA/mCoFoGA7lg/wEAKqAhSMwuzffDoZXhcgfzuWDRBUAeSPQpAYgQ0AsiNBLkDUBrDVBXh+VrUBckchSIzAJgCZkSAPIOFkeHWAzBPmIHIEbAKQtx0DiRHYCCDUAkj6RGwDgKxRmAGQdmV4C4BYByDtGbUAyIkE9F9J/ERsE4CMUUgHOBUDZEQCkBiB7QDo2zEyQNQNEKQBkp9OIwByJCACpH8ithUAdTtGBEi/LK4VAHUU0n6ccHuoZgDE7RgNIHQAQLychARAuSyuHQAtElAASLeHagiwSQGQnkpDANIoJADQbg/VEoASCQgAtHvEtgSgbMeAPQRoACBsx9IBtp4AAj8A9Xm0BUgfhcAeAnQARG4A8u2hGgMkR4LEn6NfGd4aIHUUAnsIUAKQuh0D9hCgBSDxOJgGEHsECHwAOc+hPUBaJAD2EKAHIGk7lgKQdXsoBQBJoxDYQ4AigJRIAOwhQBPAyQGQeXsoFQAJoxDYQ4AqgK0cIPfxdQA8HweBPQToAniMBMAeAnQBPG7HQGIEagJ4GoXAHgK0AYQSgIIHVwPwEAlAYgTqAoj5ACX3iNUDcD8KgedkuGqA21EIEiNQGcDtdgzYQ4BCgLtIADwnw5UDhByAwgdWBXAzCoE9BKgEuN6OAc/JcO0A16MQ2EOAToDLSADsIUApwEkDKH9UbQBXoxDYQ4BWgEgBYPiuJHUAF8dBYA8BagE+RwJgDwFqAT5vx4A9BOgF+Hg5CbCHAMUAIQ2A5xE1AnyKBMBzMrwTgJgCcOK4AB9GIbCHANUA3y8nAYkRqBfg+3YMhF4AWgG+RQIQegGoBQj3AHxfFaMV4OsoBJERoBngy3YMWBeB/x84jqm4v8Iw+huAyt+V06Ze6zVAnAHggEuAfYb+f/4z5K4ApngH/Dw+r1cAYQ6A67fAew6AcAUwxyHg50HgCsBNAoDLBQDMAuAMYHIAuAA4ZwcAA7BjwNwAfhaA1f4TnDsLnJcAk8zB6zTo5zsEfFmJTfEeCLMvRd0NwPKe7QXw9cTIBC+BvdK5wS5GwAeAZfBTA+fj5wP2oQ8D2/L8EZmRBb73/+lTYus2av/HkvZByeU1ZPtvSP+wtBvwUBhW0gUTfjCC4MhXjflxsuH72LOuHF38OcBEiIcvuYPE7uEMnTLEcIB7upVQ+bfPd14GYAAGYAAGYAAGYAAGYAAGYAAGYAAGYAAGYAAGYAAGYAAT1Z8CDADz/DaJvj8cUgAAAABJRU5ErkJggg==);} .warn-malware { background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQAAAAEACAMAAABrrFhUAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAADBQTFRF/9Oj/7tw/7Zm/////9qy/8iM/+3Z//r1/795//bs/+XJ/8SD//Hi/82W/9+8////oICvwgAAABB0Uk5T////////////////////AOAjXRkAAAglSURBVHja7N3tWuQqDADgNAMU6Me5/7s9ru7qjAMtBEIpkL8+q/LaISRAF/7rPGAADIABMAAGwAAYAANgAAyAATAABsAAGAADYAAMgAEwAAbAABgA/GEsLPgZy7ab7gCsxJdYbFcAVuNbTLYbgHVBZ2jVB4BAb0AHALPEg1jm1gHMgocxrW0DrBNiXQJQ2fiLCxQFmBfE2gSguvEXnglLAgAGxtYmgMXgEC0CmCkcANcGAWTE+HFpD2DHqBCtAUR9AP6EaQwAIsePsi0AhdGhmgKQ8QC6JQCLhBDtAMwTBWCamwEQSApoBcAgMVQjAJIKINsAUEgO2wSApgPouQEAgQkh7g9AS4HlSgJ2AEgaP39ziBtgxcRQNweQqQDLvQEsJsd+Z4BZpwMwlwS8AAIzBNwXwGCWMLcF2PIAyLsCKMwU9qYAOheAvifAjtlC3BEgsQgolQr5AAAzBtwPYMWsoW4HIPMCyLsBWMwc9l4As84NwNUdYwIQmD3EnQDMlB+AqSTgAQCG8TN1x1gAFLKEug3AwgOg7wJgkSn2ewDMExcAR0kAN5kB2UqC/N/SIGOsNwCQnACyfgCLrGGrB9C8ALp2AIHMIeoG4EuB36nQVA0AyB5QM4DCAqEqBpAlAGS9ABaLhK0VgH8GZCgJcgIILBSiTgCDxcJUCSDLAWw1AigsGKpCAF0SQNcHsGPR2GsDKJUCs6fCXACAhQPqAlixeKxVAcjyALImAIsXhK0HYNZXAOTZMM8CIPCSELUAmOkagCzdsRwAG14UUAeAwstCVQGwXAew1ACw44VhrwegFwEalHl8hLGCnEbTS4JkAGoRAOvjKZS8KhWmAhwWAcvHX1g5p4hFPX6FdT5J25/vMHF2x1IB5OHz+fmEO35/mB9v4XrTmP78yspZEiQCHBYB8DWyzfeF3/H+aRJfX5CMqTAR4HD2+vvrvy2UN/f4Hc+ACgDQVwIcFwEeAD17AN4/LSEAid2xJICTIsADYB/eEBSAtFQIjCnQDbD4x//4vagIAkgrCVL+8VkR4AY4eADe5sEwgKTuWArAQgIwRwCKBCCvATjtgzkB9OMwSAApJQEd4LwIcALIYwBNAkjojgHXDEgEkCSAhJKADBCwGV4QgN4dIwPIYIDXBZ6MmAPgEQpAT4XAlAKfAB7zy6flcPyz69+HAJBLAipASAsDXOkdjgHAtWAIabotZQGCdgKmn0X/d8rcHyfxr8M2Kd/iIG8qBKYU+N0Qee132MdpfFnpn4bRGvbDiCUBMKXAv7/Ur2EEjP9LYHE8PDzzIHDNgH8F7HO1D4+gEM8do4imsykGENPBfBIIHP/HH/2oS5S5JKAAxG2GBw/blRTimsWqDEDsZjjM5PFHbjrpMgDRm+ELUWCN3nMRJQAIJ2L1Shm/jd9zIqTCeADKZvikCOMvs2EOfCkwvBEWtknAc3YsGoC4jyljAYibhZIbgLoZbot8AgglQSQAeTM8PhEQf1JsdywSgLoZvsVPgtSTR4ITgHwidi+UBeK7Y3EA5BOxhIUAGXvjA6CfiKUshMqcHYsBiCgCQLyEJa0EX79H+PSzcAEEFwHT+mCI8NLA8gCEn4i1D5YI/gTGlAQRAOF5SfEAhK/CgQMgogi4HCCiOxYOENGcEDwAEY0ImR8gpgiYWB4BNXGkQuApArbXFEYCUa/fI24RpnMDpF2LE8xPfEJJEAiQeDP8AoDQVAjMRQCxHZJSDsalQmAuAs6Pxnkj9SKGygiQfC2uaDEUlQohaxGQc2mUfhXJ5gLIcC2OMAumX8UJ6o4BewqkTgIZriOLPAA5rsXJ8nNgYEkAWYuAnDvEc4afu+UAyHAznFgcZfjoqXSADO/GIPdH0gWWdIDkFJjSH0t/+vZUgOTXQy1rsRKYVBIAbxFAPhxBPyQRWRIAbwp8Oh4jIqbC3eZLBiYJQGdLfxCxPbQ+76XNiVWhTAEQuab/z7+jniNWAJAtGVg6QGIK/Fn+mSVmPfj1J99m312y2JKADpBIL95mMojJ/j/zZ+JMLKgAqa+HEu/HvSBm9fO9gpCMqRAYU6BwrGa2k3ng5XLFZPIUhkADSF6GOe8MHS+MzOLqoyRXxooCkP56KPfFyengtMhOujqblAqBsQ/muz4vPQ2y9/do5AI4SIXAVgT4AdwErteIZAPwd8cg54nYYIDPV8i8jB70QS+VszsGjH0wcbLDI0EIZYUAedJMzvG2QhMJoAsABHfTcwBscQBZXg9VFYAvFQJXH6w6AB0DkOcdsekANiOApzsGHEXAazWY0NEA10sF8pYEwFEEvPwBk6aTNVN73F8SAM9OwL8fGXuyheE7PHOGAVzzjtgSIcMABDYbNgTgqnfElggdArBhwyHOAVTL43dcJwGuFFhpwBlA2w+AoySAvh6A91QInT0Ab6kQOkoBzu4Y5G4E1g9gDwBEBwAIxg+guwDYvQBrD+P/WAwpH8DeBQAq4wOQfQAI70dg6gNA+gD6mAI+JgEfgOoEAGcPgOgFQA2AzgF2D8DWC4Do/QkQYw4YAE4A2wuAGSvBvmuBzQvQSR70N0Rsf1PAr5ZYF58B2XtTVB0AzFNvD8DvjZEOuoJr53uD4mRzdG58a2A7PR+wNj0NLPP5EZmWBd7H7zolZpZWxw9z2EHJGZoc/rSHH5ZWDU6F0kRdmLCNEUgVfWvMtlMbTrCSbo7OdmsgI2iwKW+QWK3Y5E0ZtAShzl4llP6/z988BsAAGAADYAAMgAEwAAbAABgAA2AADIABMAAGwAAYAANgAAyAjuJ/AQYALWsUhkOLqnMAAAAASUVORK5CYII=);} .warn-suspicious { background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQAAAAEACAMAAABrrFhUAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAADBQTFRF/9ap/7tw/7Zm//////r1/+TG/8iM/8SD/9qy/+3Z/795//bs//Hi/9Gg/82W////HM+sowAAABB0Uk5T////////////////////AOAjXRkAAAbuSURBVHja7N3bgtsoDAZgLCMM2KTv/7Y77Xamu53Y5iAJDPzXvai+JlYEmKofg0dNgAkwASbABJgAE2ACTIAJMAEmwASYABNgAkyACTABJsAEmAATgD87hg1+ZXvhPhwAGvhfNhwKAD18y4LDABwbvI13YwBYOI0aAEAbuMimewfYN7jMcvQNcCwAbQmoxuoXFxAF0BtAawKqufqFn4SSAAEi8+oTACE6tkeAfYkHgKNDAJNQP2z9ASAkxfYGkPQF+Jm9M4CQWD+YvgAcJMd1BWDSAXxPAAgZsf0A6CUHYNHdAFjISugFYIfMuE4ATC6A6QPAQXawCwCfD+B1BwAWCmKfD5DXAuVGAnaAUFQ//+IQN8ABhXEPBzClANuzARCKg08G0L4cgHkk4AWwQBD1XIAdSLI/FuBFA2CeCuCAKPhQAE8F4J8JgEAW+0SAwiFAqhXyASggTHgewAGkcY8DMLQA5mkACMTBZwFoTw3AtTrGBGCBPPZJAPtCD8A0EvAABIb6mVbHWAAcsMQ9BmDjAfBPAUBgCj4DQC9cABwjAQOAAraoJwDswJjjAQCGE8C0D4DAGmwewPMC+NYBLDDHtg3A1wK/WuHeNEAA9oSWARwIxDUMYCQATLsACCLBVgH4n4AMIwElgAWh2DYBdhDL3iSAkQN4tQjgQDCuQQAvCeDbA0AQDbYGINUCyVshFUAA4ai2AA4Qz9EUgJEHMC0BIFQItgOgfQ0Amg1zEgALVWJbAdiXOgAkq2MUAC+olNAGgINqcU0AbPUAthYAECoG6wPopSZA+UhQDHC/Gb4tLbfCUoC7IcDg+jPOobXBGHqLvTLAzRAQ1m8htjB1ATC5/j/R6BtohYUAPr/+nwQUqwi+JoAtqv8joXorLAK4HgIi6icRKGuFRQChuH4SgVAL4HIIMOsqJnBUArgcAvA/T3tjXsgpYOoAXLfAr/p+X6S9aUYBrAFwMwR8/ft/dsqN8TNQsDqWD3AzBHwWZ998KegFrDzA3Wb4Z21b1GOxVCB/dSwb4G4nYP9dWmRfCLVaoeJogb9+oid9AsoFnDCAjwVQMc8AAoFNFuB+J+Cz3K9m4TXvLyKUBIhYB7NfvwP+/bP+YP5NmDkS5AFE/FXtn1+CysNmNfuvYiUHELMTED0L0AnsYgCGC6BMwEgBRO0E5AGUCTgZgMjN8FVewMsARG6GrxUErARA7IlYXUEgoxWmA8Ruhru1gkDgB4jeDM8HKBE42AGiNzNwrSFguAHiN8PtWkUAeQESNsOLAPIFUlfHEgES/l5hrSNgOQFSTsSatY5A4upYGoARBMgWePEBJB0HWtZaAo4LIPFErK4lsHEBJJ6IxbWWAPIApJ6I9WstgZSRIAEg+USsqiagOAAyTsRiNYGdASDnRGw1AUMPkHcitpqAowbIPRFbS8BTA2RfD1VLwNICFLwZXkkgthUq+iGgEYFACVD2TkAlAUcIUHiol0KAqxUqhiGARYBrJFAMQwCHQM5TOGp1LAaA5ERzWf06680sSwNA81ocytcfNRIoniGAViC3/pjVMcXcAikEdP4/gSsHIHwtDsXrj1gdU+wtsFRAF30FsRSA9noolK7/fiRQjEMAhYAufQSrMgDyN8NRuP7bVqhYh4BSAYL670YCJfYEzBDQJD9BMB+A581wlK3/ZnVMcQ8B+QKa6mYGmwvAdj0UitZ/3QqVXAtME9CEN3OEPADOuzFQsv7LkUBRbYbTCtDWf9UKlWgLjBXQ1DfTYDoA+x2xKFj/xeqYItsMpxPQDDcT2VQAieuhUK7+85FAiQ0BsQI89Z+ujin5FngtoLlu5nIpAGLXQ6FY/WcjgaLdDC8V0Iw3s2E8gOQdsShV/8lIoGSHgGsBzXszn4oFkL4lW6j+96+TKOkh4FyAvf63I4ESHwLOBLTAzZQYA1Djjli7rrvEzZw+BqDaHbEi0vcAruf637xOoqq2QPmEO4C+PwBvRgI11gfgeytUg30AvrVCNVALeLs6pmQXAlsAwAsAOwAAqP0cwI8AEPAU4Bih/o8fQ+4MAIcAALefAZgxAOzpV2AZA8CcAYzxCPh4CJwBuEEAQJ8A2FEA3AQYHABPAF6jANjRPwF2PgMmwFsAHAVgn78Ex54FXqcAg/TB8wURHO8R8NeS2BDfATP6oqi7ANDLaB+AvzdGBngKHIPvDdqbzVHd+dbA6/Z8wNH1Y2DT90dkehb4Xv+7U2L71mv9QccdlNSqy/IXjD8s7Tp8FJo96YUJ7IzAuOS3xrCf2XAJR9aboxpfHXQEH7DkBokD7cs8lMGbYN3dVULl//v8wzMBJsAEmAATYAJMgAkwASbABJgAE2ACTIAJMAEmwASYABNgAgyUfwQYAIX+E16yeOOvAAAAAElFTkSuQmCC);} .warn-unreg-protocol{ background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQAAAAEACAMAAABrrFhUAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAADBQTFRF/+XJ/8aI/9ap/7pw/+3Z/9qy/9+8/8+b/7Zm/////bRk//r1//Hi/795//bs////ySAOMAAAABB0Uk5T////////////////////AOAjXRkAAAjISURBVHja7N3rsuMmDABgYcDgYLzv/7aby+npJjFYgAS+oJn90Zltp/6CEeJm+HPxgA7QATpAB+gAHaADdIAO0AE6QAfoAB2gA3SADtABOkAH6AAdoAPwxwJG2EfchBmXywHA6+F/Q8ClAMDbr5BwGYBZ2NXw6hoA2gZjuACAEzYSwp0dYIk+/70nmM8NMEtr9yUAO3v+6gKwn/e/jQDs7vkr94Q1AYxFhjknAFh06DMCLBIPYOcTAoiE57fifACjTQp9NoCkF+ARy8kATOLzV3sJKgEomxzqVAAiHcCfCQBsRujzADiZAyDdaQC0zQpzFoDFZoY6CYDIBRDnAFA2O+AUAD4fwLsTAGhbEPr4AHkpsF5JwA5gip6fPxVyA8y2MNTBAUQpgDg2ANjiGI8M4Hw5AHNJwAugLUEMxwVYLEkshwUwNADiqADKEgUcFMBTAfhjAoyWLPQRAQqLgFqpkA9gsIRhjgcwW9JQhwMQtADiaABgiQOOBeA8NQDX7BgTgLbkoY8EsEh6AKaSgAfAMDw/UypkAVCWJdRhAAQPgD8KAFimGI8B4CQXAEdJwAAwWLYYjgCwWMaYDwAgOAHE/gHAsgbsHsDzAvi9A2jLHHrfAHwp8DcVLrsGMJY9zJ4BlK0QascAogaA2C8A2CoBewXI6AHlz592JQElQFoKfLwuw6PNwPDzT01SISFAWhEgJnP/KafRjtO95ZgpSWDZJQD+Ecb7bw7TNNz/TM8/w/3PvT2MDVIhtEiB86SEm97DCTXNDVIhHQCyCHhcHjKF4nGXSOWSgAwA23ynSY1BgFE9EKrOjkHtFDhtReVUSAWAKgIAjNwEkAYwr8GwLwBc96UmXKD603lXALgUOCIBxoolAQ0Aos16bQQgAUAY7SuVBCT/FcxiuJzSYrtTpVkwJwHQuNFPSsy1SgIKANxiuE4CwJiSzI5BlRQoQanEFqAUyBolAQGAKkqAzhUkQ7ULAEwKNKu/8iBuzxCwpmCqpMJyAFwRsHz/wD9P/wz/3URQ0wvQHgBRBHitvn/h8fYe3wJObQ8GykuCYoABU7istf8PAL/WP0j+VFgKgCoCVnsA8yEAWb1A8ewYVOgBn/Nf3++4vN2kGdXoXwDf4wSoURIUAqD+H816DaDlqzhSL4CVZgKYJqCaAvjMn/9tBBBqAbhG4FsCoIoAuTEGHMMAmAsYC2fHigCQO2K9i85+BPPghNtyXZYKiwCQi+Ei1gQgkgZnXBdrWgHgVgJ8dBrEhAdCTx5UG5gbASB/n9gLoCOjgNdyCXcqBOYU+Lg8PvwGLBvPj3wHSkqC/H8Vvxjut16AYJ7AbjkrmB3LB0DviI20APl6/uBLgm0BBSVBNgB6MTzSByyx/i+hDyiZHQPeHjCeBVQwAaZlgZJUCKwpcOMdeAGIqfgNKCgJcgFSdsSGR4L6EeEWknL4TtQFSNkOFKkFlNZjbJgwJ2yggpoASfvBIF4GySXWB7DvHcsDSNsRa0LDvOBEQMp8QOGCOXD3gJFG8FMHCoKfP392DFhTYGxO8HdeNJwFErdei1oAqb9McKTnY3UAbla4OBVmACSfDF9dF3iOBMW9DwwummLWBcpnx4A3BUZWhrYi5/SZrgGQdSzOTOmRcfgiIxUCcwpM3B6VvFWquCQA9hTIuD+AYnYsGSD7WBz9DhGSVJgKkH89FP0eIZKSIPHv5x+Lo98lRjM7BhV6QKZ9gjSpMA2g8Hoo0p2iRLNjaQCFx+IUYwLMTYVJAKXH4ih3i1OVBCkAJNdDEZ0XIEuFKQAkJ8OJToyQpcKEv0tzPRTNmSG6kgBqpMDvMVHpqTG62THgLQIC6bD03CDh7BjUSoFW6fc14+jJUTPU6geBvwj4HQS8L/REzg5LmEo7XEUNUH43hnrujEO9wW4qBvDUAOXXQz2HgW6bwCwl5XBySYAEILge6mcc7KJljhyWsvmA5FQIdXrAt0LgPiAOLSG50gmR5JIAqhQBX5WQ0p+kYng7NUEw6lSEAJ4a4DnvrUatBzForb8nDAkABB0ASRGgqswJJpcEUK0IqA+Amh2DakVAfQBUKoRqRUADAExJAFVSYCsAQwFAdT1UCwBEKgT+IqAlgCgHILshsQnA9nES4C8CmgJslgRQpwdsBrA5OwbV5sEaAWylQuAvAhoDiBIAyjtiWwFslARQJQU2BfD5AKR3xDYDiJcEwLcYvhuAaCqEKimwLUC0JAD+IqA9QKwkAN7F8J0AiBwA6mvSWwJEUiHwFwF7AAjPjkGVFNgcIJwKgb8I2AVAsCQA/iJgHwAmDWC0tQBUJYBQKgT+IiAKAFa4OgA+BYDjW0kqcCjitirA8K2SEQ8w20oAr1Tj5yoA6yUB8BcBQYDfs/Erh2s5vlYzYAF4PhShvp//9vvjQA2A1eMkwF8EBADeD0ZDDQCBA2D6VpKKHwwfKwCslQTAtBi+BfB9IspUAPAYAK5vJamtc9GGH2ClJAD+ImAFYH2c8e+AgAng+zgJVEmBHwChRvaPANdH28wWAN/Hsn4BXPgl+39IxPbVOrUBINgB/kn/K0105gYQcQDGr6Up1NU4/w2J+L5bCFEAww2wfS8MMAN8zI4B70TgJwDmQPTIDAARAM0MgKsyDCuAHZYwgOcFwM4zmfQbZFIy4RgEmBmf/96y8R2MUIydkVxUCGC0lwi1hADENQB08BWQ1wAQIYD5Gs9vZQhAXQTAugCAvgqA6gAXBxgDAOYqAPrqLUD3PqADrALAVQCWPhK8di1gggAXyYPhCRG4XhfwMSV2iXdANJoU3WUS/ARw8moN4HNh5AKzgnOrtcEd1gFrAM6f+/k3l8f/zKfuBoTb3iJzZoHv51/bJbacth8wDrdR0g2nfHw54jdLqxN2hWJJOjABJyMQKvnUGJynNpRmzjo56oK3nh0pvIGSGyRm0EYclMELo9XWVULln28/eHSADtABOkAH6AAdoAN0gA7QATpAB+gAHaADdIAO0AE6QAfoABeKvwIMACGRx0IRnzO9AAAAAElFTkSuQmCC);} .red { color: #e76644;} .orange { color: #ff9800;} .yellow { color: #d1c330;} .green { color: #87c98a;} .show-hide, .hide-show { width:100%; float:left; color: #B8B8B8; padding-left: 1.2em; background-repeat: no-repeat; background-position: -0.4em -0.1em; line-height: 1.6em; background-size: 1.5em; } a.show-hide, a.hide-show { font-weight: 700; color: #B8B8B8; font-size: 0.8em;} .show-hide { background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAGdJREFUeNpiYBgFo2DgASMuifbu6e+BlAAQfwBix8rSzAtAMRB/PxAbQJUZgsSR9THhscwRahjYEKBhDmiGJaIbhteFUFcaQA0RQJMCGbaAJC/jMRSnYUQZiGZoIT7DRsEoIBMABBgAXDEhZ8xfUKMAAAAASUVORK5CYII=); } .hide-show { background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAGhJREFUeNpiYBgFo4ChvXv6eyBOIFY9ExFqBIB4PrGGEmPgAyhNlKHEGBgIxB+INZSggZWlmReghsLAfIoMBLoIFIb9SEKJlHp5PxAbwAwDungBpQYSbRixBhJtGLEJW2E0e9MXAAQYAIenHoslMtqSAAAAAElFTkSuQmCC ); } .hiddenText { font-size: 0.8em; display: block; padding-left: 1.2em; color: #B8B8B8;} .hidden { display:none;} .ellipsis { white-space: nowrap;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;} li { font-size: 100%; } .hiddenText ul { list-style-type: none; padding-left: 0; } .hiddenText ul.interior { padding-left: 1em; } .dropdowns { float: left; width: 100%; margin-bottom: 1.5em; margin-top: 0.3em; } .logoSophosFooter { background-color: #007AC6; width: 100%; height: 2em; float:left;width:100%;} .logoSophosFooterText { float:right; height: 1em; padding:0.5em 5.7em; color: #eaeafa; background-repeat: no-repeat; background-position: right 40%; background-size: 6em; background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHMAAAAtCAYAAACdx1RhAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAA4hJREFUeNrsmd1x2kAQx4mHAvSW5E2pIEoFERUYKgBXAKqAuAJBBUAF4AqACqIOorckb6SCZM+zmrlsVqfTCWHP5P+bucECnXS3X7e7HgwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOB18iZ04vcfP8f0saSReE45vX/3diSeMaOPexopjcj6qTT309jRnJMyZ+rxvguNtT2f5ubWegv6LVP2Zd9j3r8Vv6f8fvMZi/dVaz7UyCsXc1rJq4lhoCLNRvYdDMEo7ugwBLNho7QZ3bsSQo9ZkD6Maf6DpZDEY659z1mse8Pr0jB7GvM7jVIn9N6Lpch93545DJy3FNclDxeF9fdeUWTB1h0L612QMH6RYL4ErnVjhEvzyy6CYo+d1ew7EvupjL3yrLyjvHpVpm3dj20EzVaaikUb7ykUz69C75I99OIRuiMWni34OY2sgyKNcS1ESJ2IEJ5wtKnWnPI+LsI4M5q36sMz767wjFPL++/FdWYr0sBCWsuQ6fNwo3AaD0ro7MJYWfNJvPfZKJW9Rl097pbKzNkCQ7y6lEKx2Irrjy+YKH4W14caQzooRiTD6bylvHoPswfLWp/DCy3Q5blra6OxODvqPKwUz/T2Lpq3UM6ofxIduu9YkwBpyc1f3t8QqSplJbwP+7sqSXLJdu0w8qsrM1PKCZcnmvNjoqXsHTHP/e1x365GQSEe0iZMRpa8jp7yqpQ9aqvQIGWytX1w1JmR8n1eF556Zhti5Q2lS1t5FSSvT5yI+cpr2TYfCfXMKtRkDeHOrstizgpLK9TGDRmkbAK09aAnR6atFuUcetOmOtkRahPNi7k0yhpq7411fLWOGsOevWInSoSYNxhbCk5rPEfWdOdrdEkCOQvhjpUErSqpopCQbIyD5q99s/a+slkXUyUReVKy4UgIJeGQ1JhB3ipUK2tOlEiSe5zVLuY3z2ZF/9J1tkSiDDHK3NL8qZ3x0fhG3xVsyVrLbdW1g9MFzhFWVuPA7OsrZ6lnLl1SJWqcrNDdpmQLqd+Dw6xPj1PLgCsm3OFJRWaZ1qT6j4MXxvSHOYLMZKZec15PHIryofWe724gh5JbXwfRpRlxx+TgqNdMm2/UUNfdUqFmvSMOu5caJRqj7bLmYiBahb4E/QuMzwtXzVSGhEVz7vQZTsW6L7KNqNzTuI/qvHcpz6PjU7wWgwUAAAAAAAAAAAAAAAAA/lv+CDAAR2B524u274UAAAAASUVORK5CYII=);} .logoSophosFooterText a { color: #fafaff; } .logoSophosFooterFont { font-size: 0.8em; color: #e0e0e0; float: left; } .fwrapper { min-height: 100%; height: auto !important; margin: 0 auto -2em; } footer, .fpush { height: 2em; margin: 0;} .spinnerpara { background-repeat:no-repeat; background-position:left center; padding-left:25px; background-image:url(data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAOYAAP////7+/qOjo/39/enp6bW1tfn5+fr6+vX19fz8/Kurq+3t7cDAwLGxscfHx+Xl5fT09LS0tPf398HBwc/Pz+bm5gMDA+Tk5N/f38TExO7u7pqamsLCwtTU1OLi4jw8PKioqLCwsPLy8q2trbKystvb26qqqtnZ2dfX17u7uyYmJs3NzdjY2Lm5uZ6ensvLy66urvv7++zs7FJSUurq6oWFhfb29kpKStzc3AwMDNHR0aSkpCkpKefn511dXb29vaenp8zMzLe3t/Hx8dDQ0FlZWWZmZsrKyqampvDw8ODg4Li4uL+/v+jo6PPz88jIyHp6eqWlpb6+vk5OTsPDw8bGxsXFxRQUFGpqat3d3fj4+NbW1rq6ury8vJCQkG5ubhwcHN7e3paWloKCgoyMjImJiWFhYXR0dFRUVIeHh5OTk0ZGRo6OjldXV39/fzIyMnd3d9ra2nx8fDY2NnFxcUFBQWxsbJSUlHh4eKGhoaKioi0tLSMjI4CAgNLS0qysrCH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQEBQAAACwAAAAAEAAQAAAHyIAAggADgi1oCYOKghVfHQAbVwkHLSWLAE1vPgBqYAAUAj2KFQQAETw/ZXwrOy8ABwQBA2NFPwg+XjoFUSE2FREgEgAYNTNwNlqCk08CBReKL1GFih0sgyk7USAelxAOEwxHQGxeYmGXIi0kDVKDFzoBixjPgxIZG38xiz8CVCIAAZYICOKtA4QhSrogYAHEhAEAJSoAICDgxIsCDwRsAZDkxDQABkhECJBhBAArUTRcIqDgAQAOCgIggIHiUgBhAFakiGcgkaBAACH5BAQFAAAALAAAAAANAAsAAAdvgACCAAOCG3SFg4IXcDgAX3MDWjdMgzI+bgBnHwB3Fg4ADxoAHGgcUDcnFnSEYmNBEnIuOgwgKjIVABUCcmISB4IHIksCg1tcAYoAHSxBP0IFPcoAEA4TDQ0FTdMiLYMLYcmKGBcABhRIITHKPwKBACH5BAQFAAAALAAAAAAQAAgAAAdkgACCAAOCCmSFg4oAPWIPAGVmA04+XYsASWMuAGxGnDxUigROAERQHRtYKDw1AAZZAQMRIHEGG1wYQQ1rMh1FORoAGgwCEQYxggkQchZvBQGDF0TQiml3gysME1ULl00bTAxHgQAh+QQEBQAAACwDAAAADQAKAAAHZ4AAAQAAUkADhIkAMgUEAEhpAwhjRIkIJgUAIGUAAlM6ihh6KCNkODMuABAYATgHXFQXKEx2MlZTdTYCQjEJhAkIbjwzPwEXRIOKG0CJVQuKhBdpZGIwBU3QADgfPCpTC2HJiSFdiYEAIfkEBAUAAAAsBQAAAAsADgAAB3mAAAA6TAGChwALABwmARIuHYcpABlAAC1QOIcCHg55F3IFADYeAVwUMjhBXkkUXz42MQmCA1piM2dBAYaII6KIiE1jX1hkwAAeRTdrX7yHJA6HMYgBN3x5ig4dEEMsRhd3V21aAicvBQ96UgBbGwkRARkjAFZRioKBACH5BAQFAAAALAgAAQAIAA8AAAdigAoBBy0lAIcjABQCFYcAITI7LwBaFwEPWSFOcWpjNgADBiNQYiyOABxPp4cLG2U1Lo49UF92ZY4FVqsBZipnSgAXJm0EAm9vNmRLFgUAcSQDiT58BI6CF2DNhykBACIJjoEAIfkEBAUAAAAsBgACAAoADgAAB22AABkjABQCPQCJHg4hMjsvAAcEARQyD1khNhURIBIJiQMHTwIhGImnAEeQqKcaI0g7BawyG15eSKwcK6yJAWMzZA8AO0pxQmYEBUVmWiFfbQ4qLgAeRwMDPlMAZzwoqGhTARVrUqhQcAMAnqeBACH5BAQFAAAALAMABQANAAsAAAdygAJCMQkAAAMHTwIFFwAXRAGGkh0sklULkpIQDhMMRwVNmYYaJgohUgsskZlEKJJIbQiZAXpQIDIALR5GYhcYGW4aR301WgATYBFjaCszIQAERAMaPHADZ3UAajNhlh84AF9zAzJGVZIDsgBeWIVahYaBACH5BAQFAAAALAAACAAQAAgAAAdlgBMNDUAoAIeIIi0kDVKIFAIDiIcYF5NDUDl7NpMAKQJUIgAJHzkbBFAbND0dGyIoQCYGAEtZAEcqChtnJ1AcAEknkodDN1MDXmYAI3IVnQAdcxMAZD4BSWUvzwEQhztjkloJiIEAIfkEBAUAAAAsAAAGAA0ACgAAB2SAAIJWGwOChx0sUDMzZkGHhxAOfUVtRRmQgiIthywkhpAYFwBDZHt1Epk/AgNGfGU9Yn8LMihdCCwAR5gdM0shaiV5W5AQX3QBIGUAP1EahxdGKwBINQEiMCiHAakAKS6GBgmBACH5BAQFAAAALAAAAwALAA0AAAdygABPGAA6Ah4OITI7Az5XLiJYGTIPWSEATWx8c04xAAADB58ADmQDo59eWF9wHaifeGs3aEevqCUMp68QSG1GBq8DblMuCw0MQ0NKXQAUFAAYUA5MBQ8CozZeagE/IwBWow81JwATCgEIowESnyspAQCBACH5BAQFAAAALAAAAAAIAA8AAAdhgACCAAmCOoM4b4ccg0N8dQAZACgeAFUWIQ0DM3MKCGhQJ5NYKmgIB4MAHF4DgjtlZGolg2RYWGcoqYIXRAGDEiluZagAAxtQBUkZHRAAfnEAPQInL4MGJBEBkoIECg+qgQA7); }@media only screen and (max-width: 1024px) { .contentHolder { margin: 0 auto; width: 80%;} .image { width: 192px; height: 192px; float: left; background-size: 100%; margin-top: 5%; margin-right: auto;} .content { margin-left: 220px; max-width: 450px;} }@media only screen and (max-width: 824px) { .contentHolder { margin: 0 auto; width: 90%;} .image { width: 128px; height: 128px; float: left; background-size: 100%; margin-top: 5%;} .content { margin-left: 150px; max-width: 450px;} }@media only screen and (max-device-width: 630px) { body { font-size: 3vw; } .contentHolder { margin: 0 auto; width: 90%; } .image { display:block; width: 33vw; height: 33vw; float: none; background-size: 100%; margin-top:5vw; margin-left:auto;} .content { margin-left: 0; max-width:100%} .logo { height: 8vw; width: 20vw; margin-bottom: 1vw; background-repeat: no-repeat; background-size: 20vw; } .bottomlogo { height: 6.5vw; width: 8vw; background-repeat: no-repeat; background-size: 25vw;} .dropdowns {-webkit-text-size-adjust:none;} }@media only screen and (max-width: 630px) { .contentHolder { margin: 0 auto; width: 400px;} .image { display:block; width: 128px; height: 128px; float: none; background-size: 100%; margin:auto;} .content { margin-left: 0;} } .shake { -webkit-animation: shake 0.5s 1;-moz-animation: shake 0.5s 1;}@-webkit-keyframes shake { 0% { -webkit-transform: translate(2px, 1px) rotate(0deg); } 10% { -webkit-transform: translate(-1px, -2px) rotate(-1deg); } 20% { -webkit-transform: translate(-3px, 0px) rotate(1deg); } 30% { -webkit-transform: translate(0px, 2px) rotate(0deg); } 40% { -webkit-transform: translate(1px, -1px) rotate(1deg); } 50% { -webkit-transform: translate(-1px, 2px) rotate(-1deg); } 60% { -webkit-transform: translate(-3px, 1px) rotate(0deg); } 70% { -webkit-transform: translate(2px, 1px) rotate(-1deg); } 80% { -webkit-transform: translate(-1px, -1px) rotate(1deg); } 90% { -webkit-transform: translate(2px, 2px) rotate(0deg); } 100% { -webkit-transform: translate(1px, -2px) rotate(-1deg); } } .shake:focus { -webkit-animation-name: shake; -webkit-animation-duration: 0.5s; -webkit-transform-origin:50% 50%; -webkit-animation-iteration-count: infinite; -webkit-animation-timing-function: linear; } sophos { margin-bottom: 10%; } function toggleDiv(divId, noEllipsis) { var hidbit=document.getElementById(divId); var togbit=document.getElementById(divId+’_lnk’); if(togbit.className==’hide-show’) { togbit.className=’show-hide’; hidbit.className= noEllipsis ? ‘hiddenText’ : ‘hiddenText ellipsis’; } else { hidbit.className=’hidden hiddenText’; togbit.className=’hide-show’; } } function callReevaluationFunction(){ var locationURL=’https://secure2.sophos.com/en-us/threat-center/reassessment-request.aspx’; var win=window.open(locationURL, ‘_blank’);win.focus();} function showPortalLink() { if(true) { document.getElementById(‘portal_link’).style.display=’block’; } } function shortenURL(originalUrl) { if (typeof originalUrl === ‘undefined’) { return ”; } if (originalUrl.length <= 40) { return originalUrl; } var shortenedUrl = originalUrl; try { var pattern = /((http|ftp|https):\/\/)(.+?\/).*(\/.+?)$/i; if (!pattern.test(originalUrl)) { return originalUrl; } pattern.exec(originalUrl); shortenedUrl = RegExp.$1 + RegExp.$3 + '..' + RegExp.$4; } catch (e) {} return shortenedUrl; } function segmentText(text) { var segments = text.match(/.{1,43}/g); return segments.join('\n'); } function displayTitleAndText(id) { var elt = document.getElementById(id); try { var decoded = decodeURIComponent(elt.title); } catch(e) { decoded = elt.title; } elt.appendChild(document.createTextNode(decoded)); elt.title = segmentText(decoded); } window.onload = function() { showPortalLink(); displayTitleAndText(‘urlSpan’); } <div class='logo' style='background-image: url(data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBw8QEBUSERIVFhUXFRcWFRcWFxUWGhYVFhcWFhUXGRgdHSgiGh4lHxUVITEhJSkrLi4uGh8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8lICUvLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAOIA3wMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABgcBBAUDAgj/xABLEAACAAQCBQcGCQgKAwAAAAABAgADBBEFEgYHITFBEyJRYXGBkRQyc6GxsiM0NUJScoKSwRczU2Kis9HSFUNUY3SDk6PC4yRE4f/EABsBAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAEBQECAwYH/8QANREAAgICAAQEBAQFBQEBAAAAAAECAwQRBRIhMRMyQVEiM2FxFBWBoUJisdHhBlKRwfAjNP/aAAwDAQACEQMRAD8AuLGaEz5LIrtLfejqbFHHmn+I4i4jWS2jrTYoTTa2vVfQgmEaxJkiYafEZdnRsrTEG4jiycem6777ojq9p8sy9v4NGyHi4z2n6P8AuT/D8Qk1CB5MxXU8VN/Ho7DElNPqihtpnVLlmtM2oycxAGYAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAxAGhi+NU1ImefNVBwB2k9ijaY1lNR6s70Y1t8uWtbIHO01qsRqFpaBTKVjzprAFwg85gNy7O03I3RH8ZzfLEu1wurFqd2Q9v0XpssWjpllS1Rb2UWuSST0kk7yd94kpaPPzk5SbZ7xk1K91o6LmanlkleegtNUDa8sfO7V9Y7BEa+va5kX3Bc/wpeDN9H2+j/yVhh9fOkPykiY0tulTa/aNxHbEOMnHseouorujy2JMnmB60Zq2WrlBx9OXzW70Ow9xHZEmGS/4ihyeAJ9aX+j/ALk+wbSWiqx8DOUn6B5rjtU2MSY2Rl2ZQ34V9D+OL+/odaNyKZgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAYvAHBxrTCgpLiZOBf6Cc9u8Dd32jnK2Me7JuPw7Iv8senu+iIBjms2pm3WmQSV+kbO5/4r64jTyX6F/jcBrh1te37ehCKifMmuXmMzueLEsxPR/8AIjNtvqXkIQrjqK0kXPq80Y8ikZ5g+HmgF/1F+bL7t564sKa+Rde54ziuf+Jt1Hyrt9fqS6OxVCAMEQBTmsPRA0rmokL8A55wH9Ux/wCJO7o3dEQb6uX4keu4RxJWx8Kx/Eu31/yQqIxegb78RuPRGQ0mtMkOE6a4hTWCzi6j5s3ni31jzh4x1hfOJW5HCca7ry6f0JjhetWUdlTIZP1pZzjwNj7Y7xyV6op7uAWL5Ut/foSzDdLMPqLCXUJc/NY5G+61jHaNsX2ZVXYGRV5oP+qO0GvtEdCG+hmAEAIAQAgBACAMQBmAMQBh3Ci5IA6TsgZSb7HAxLTTDqe4aoViPmy/hD+ze0c3bFd2TaeG5Nvlg/16ETxTWrwpqf7U02/ZX+IjhLKX8KLaj/T7fW2X/BDcW0rr6q4mz2C/QT4NfAbT3kxwlbKXdlxRw3Hp8sevu+pxAI5E8zAFlatdDzdayoXrkIf3jD2Dv6ImUU6+JnmeMcS3uip/d/8ARZwiWeaMwAgBAHnPkq6lHAZWBBBFwQd4MGtmYycXtdym9ONCnoiZ0kFqc7+JldTdK/rePTEC2nl6rsew4ZxWN68OzpL+v+SHRHLoQAgDBEAbtFitTI/Mz5idSubfd3eqN1OS7M4W4tNnnimd6i1h4nL3zEmD+8Rb+K2josiaK+zgmLLsmvsyRYPrKq5ziWKLlW/uma/aQQQO8x1jkSb1orsjglNS5nbr7lhYfUTXTNNlGUfollYjtI2RKTPP2RjGWovZr12kNFI2TaiUh6C638N8Yc4ruzrXiX2eSDf6HMmafYWP/YB7Ec/8Y08eHuSVwnLf8B5NrEwsf1zHslzP4Rjx4e5t+T5f+390a83WZho3Ga3ZLI9pEYeRA6R4JlP0S/U58/WtTDzKecfrGWo9TGNfxUfYkR/0/d/FJfucuq1q1B/NU0tetnZvUAI0eS/REqH+noLzTf8AwcSt0+xOb/XCWOiWij1m59cc3fNk2vg2LDvHf3ZwKyunTjebNmP9dmYeBNo5OUn3ZPrx6q/JFI1wIwdhGAIAwTGQWHoFoIZhWpq1sm+XKO9uhnHAdA48YlU0fxSPOcU4so7qpf3f/SLWAiYeXMwAgBACAMQBhlBFiLg7wYBNrsVtpdq4vedQgA72knYD6M8PqnZ2RFsx99Yno8Djbjqu/t7/ANytJ8l0Yo6lWU2KsCCD1iIbTT0z00JxmuaL2j4gbCAEYH1Jzorq+econ1hMqVa4TzXYb7sT5g9fZEmvH31kUOdxlQfh0dX7/wDu51sQ05oaFOQw6SrW2Zhsl36b75h6/XHSV0YdIIiU8JyMmXiZEtf1/wAEHxbSauqieVntlPzFORfAb++8R5Wyl3ZeUcOx6fLFb931OOABHImmYARkCMARkCAEAIAQAgD3oaKbPmCXJRnc7lX2noHWYzGLl2OV10KY803pFraH6vZdOVnVVpk0bVXeks9P6zde6JtdCj1fc8pxDjE7twq6R/dk7tEgpDMAIAQAgBACAEAIA5GPaN0latp8sEgWVxsdexvw3RpOEZdyVjZl2O91v9PQrbHdWlVJu1MwnJ9E2WYB7G9XZESeM15T0eLx2qfS1cr/AGIVVU8yU2SajI30WUqe4Hf3RHcWujLqu2E1zRkmix9EtF5NDJ8vxCwIGZEbbyfQSOLngOHbEyupQXNI83n8QsyZ/h8ft7+/+CM6X6Yz69iovLkDdLB2t1zDx7Nw698cbLnPt2LTA4XXjLml1l7+32I1HAtBGQIAQAgBACAEAIARgGxQUE+obLIlPMP6oJt2ncO8xsoN9jlbkVUrdkkidYFqwmvZquZya/o5dmY9rbh3X7Ykwxn/ABFFlceiulK39X/YsfCMHp6RMkiWqDjbex6WbeT2xKjBRWkecvybL5c1j2dCNjiIAQAgBACAEAIAQAgBACANatlySuaaqFU513AIXLtzXO61r3jD16m8HPeo+pSWm2lD187mkiQhPJr08M7DpPDoHfFfbbzPp2Pa8M4esWvb8z7/ANiORxLMRkCAEYBgsBxgADeAF4yNo+WnKPnDxhpmrnFep5tVoON+yM8rNXbFHk1d0DxhynN3+x3tA8SoxVqldKR5b2VWa9pb32FhexU7tu7Z1x2qUU/iK7iE8iVe6paa9vU/QVNISWoWWqqo3BQAPAROSSPHynKT3J7PWMmogBACAEAIAQAgBACAEAIAQBiAK51tY+URaOWdrjNNt9D5qfaO3sHXEXIs0uVHoeBYfPN3S7Lt9/8ABVsQz1QjAEZB08BwCprnySEvbznOxE7T09Q2xvXXKb6ETLzasaO5v9PUsnDdXVBTrnq35Ujfmbk5Y7gdveTE2vFT9Ns8vl8ftflagjfWtwSTzVST9mUG9eWJ8eHWvtA89b/qCG/itb/VnzMbAqnmvLkbfpSwn7Vh7Y1nw+xLrA2p4/Fv4bWvuzhY9qnpZy56GYZbbwrMZktu83Ydtz2RBnjr06F9jcan/H8S9yqMZweoo5plVEsow3cQw+kp3ERGlFxemX9N8Lo80GaManUQAIgC+dU+kprKTkpjXnSLKxO9pZ/Nt4DKeteuJlM+ZaPK8SxvBt5l2ZOI7FcZgBACAEAIAQAgBACAEAIAQB8THCgsdgAJPYN8DKTb0j8745iJqqmbPPz3JHUg2IPugRVzlzSbPoOJQqKY1r0X7+poxqSRGAdbRjAplfUCSmxfOmP9BOJ7TuH/AMjpXW5y0Q87Mji1c77+i+pbOI4hTYVIWRToM1uavtdzxue8xfYWE7e3SKPmXFuLutuUnubIFX4hOqGzTXLHhfcOwbhHoaqIVLUUeLvybL3ub2a0djgIA38JxmfSteU2zih2qe7h2iI1+LXcviX6kvFzrcd7g+nt6E3myqTGqUq4sw7M0p7bGU8R7Y83l4jrfLL9Ge74Rxbera+/qimcYwl6ac8icozIbbtjDgw6iIppRcXpn0bHthkVqyPqc2ZRqd2yMKRtKlPsac2Sy7/GNkzhKDj3JHq2xjyTEZTE2SYeRfscjKe5gvrjrVLUiu4jT4lD911P0UInHkjMAIAQAgBACAEAIAQAgBACAI9p9Wcjh09gbEpkHbMIT8Y52vUGydw2tWZUE/cocRWnvRACMAuLQKiShw01DjnTF5VunLb4NfC3exi0xKW9RXdng+PZy8Scn5YkNrat50xpjm7Mbnq6AOoDZHsaq1XFRifLL7pXWOcu7PCOhxEAIAQB0MCxNqWeswebucdKHf4b+6I2VQrq2vX0JuDlPHtUl29Tt62sKWZIl1ab0IViOMt/NPcxH3jHjcqHTfsfW+AZWrPD30ktr7lVxBPWmGUEWMZDSfRnNqZRQ3B61PQRtHfG6ZDsr19j9P4LWcvTSZw/rJaP95QYsova2eEthyTcfZm7GTmIAQAgBACAEAIAQAgBACAIRrcmWoAPpTkHhmb8BEfIfwFzwJbyt/RlOxAPZCMgyiZiF6SB4m0Eazeot/QuzTpuSoUlrsBZE7lF/wDiI9NwyG7vsj4/x61+A/5n/kruPRHjRAwIAQMiAEAWCy+UYI6ttPk7jvl3sf2RHk+IVpWTR9F4Be9Uz9tFKgxRn08QB8TUDAgwNZR5lovbVu5OF0194Qr91mX8IsqvIjwXEI8uTNfUk0dCGIAQAgBACAEAIAQAgBACAIPrdS9Ap6JyesMPxiPkeQuuBPWTr6Mp6IJ7EQB9S3ysG6CD4EH8ILuazW4tfRl1afrno0cbg6t3MCPxEen4XLVuvdHx3j1b8D7Mry8ehPHn0EJNgCTvtbhGvNFLezZQk3pI9FpJhl8qEbkwbF7HLftjTxYc3LtbN/As5Oflevc2qbBKmZK5aXLLJe2zaTbeQN5Ec55dUJ8kn1O9eBfZX4kY7R5V+GzZBQTFsXXMF4gXIAPXs3RtVfCxNx7I534tlLSmurNQiOyI+tdCwpLcjgjsdn/jzG+/mI9ojyvEJ7tmz6FwCluFMfdr+pSYEUR9SMwAjAL21dpbDKfrQn7zMR7Ys6fIjwfE3vKn9yRx0IAgBACAEAIAQAgBACAEAIAjWsWk5XDZ4ttUCYP8tgx9QMcrluDLDhdnh5UG/fX/ACUXFae7EZAMYBdWhVVLxDDFlzecUHJTBfbdLZW7xlMWmLc1qUe6PA8awYq2Vcl8Mup2KXR2llyxK5MMobOM+05u2Jc8q2UubfUpa+H0Qhycu9dep0Vp0DFgqhiACbC5A3AmODnJrWySqoJ7S6n3kW1rC3RbZ4Q2+5tyrWtCWgUWUAAbgNgEG2+rMxSitI8J1BJeYsx0UuvmsRtHZGyslGLin0ZynRXOSnJbaI1iOhCTZjzBNKl3zWsLAE84dZ6IsKuJShFR12RUX8EhZNzUtbZz9auIrIo0pU2GYQLdEuXYnxIUeMUuVZ0+rPbcAxN283pFfuVLEA9kIAwx2QDP0XgNJyFLJlfQlIp7QovFpBaikfOsmzxLZT92zfjY4iAEAIAQAgBACAEAIAQAgDyqJKujIwuGBU9hFjGGjMZOLTR+dMToWp58yQ2+W5XtA8094IPfFXKPK9H0THuV1UbF6o1o1OwgDv6F6Rth9RnN instagram porno hilesi Aras0110

 218. Fern

  December 11, 2022
 219. buy meclizine

  December 11, 2022

  where can i buy ditropan 5mg ditropan coupon ditropan united kingdom

 220. GeraldCrumn

  December 12, 2022

  мгновенный кредит webmoney https://wm-lend.ru

 221. Gylaea

  December 12, 2022

  buy tadalafil 5mg generic cialis 20mg sale order generic viagra 50mg

 222. how to purchase vantin

  December 12, 2022

  mestinon online pharmacy mestinon otc mestinon price

 223. Renaldoteaps

  December 12, 2022

  Many thanks! I enjoy this!
  canadian pharmacy no rx needed online prescription drugs canadian pharmacy canadian tx

 224. RichardSot

  December 12, 2022

  Nicely put. With thanks!
  canadian drugstore pharmacy rx safeway pharmacy online canadian medicine

 225. JustinSoaxy

  December 13, 2022

  Appreciate it, Plenty of forum posts.
  Kamagra Effervescent canadian 24 hr pharmacy fastest shipping canadian pharmacy

 226. JustinSoaxy

  December 13, 2022

  Kudos! A good amount of knowledge.
  long term effects of prescription drugs pharmacy in windsor canada vipps canadian online pharmacies

 227. Bjwfno

  December 13, 2022

  tadalafil 40mg sans ordonnance en france acheter 10mg du tadalafil viagra 100mg sans ordonnance en pharmacie

 228. dsadsadsadsda

 229. sadsadasdsa

 230. GLieniaZewzi

  December 14, 2022

  pregabalin siadh what is lyrica what is lyrica used for

 231. dsdasda

 232. dsdasda

 233. abartıyı akorlu araktaki çapkınlaşamadığımızdan fidecileri

 234. abartacağım akmalar aradığımızı çapalarında fıtıklaşmaya

 235. abdesthanede akreditasyonda aralayacağınızı çapulda fihristidir

 236. anladığımı atlatabilseymişler çikolatamı geliştirdiğin

 237. anlamamalarının atlatılırsa çilingirini geliştirememekle

 238. anladıklarımı atlatamadan çilecilik geliştirebildik

 239. Oxusqj

  December 15, 2022

  cialis 20mg kaufen für männer viagra kaufen generika sildenafil 100mg kaufen generika

 240. clozaril canada

  December 16, 2022

  cheap strattera 40 mg strattera 10 mg canada strattera 10mg no prescription

 241. Davftg

  December 16, 2022

  provigil 100mg cost modafinil price diamox medication

 242. Cqfvpe

  December 17, 2022

  buy doxycycline 100mg without prescription clomid drug lasix 40mg oral

 243. risperdal online pharmacy

  December 17, 2022

  singulair 4mg without a prescription cost of singulair where can i buy singulair

 244. elavil usa

  December 18, 2022

  cheap elavil elavil nz elavil 50 mg medication

 245. tqmFEB3B

  tqmFEB3B

 246. baccarat online

  December 19, 2022

  I saw your article well. You seem to enjoy baccarat online for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime 🙂

 247. Rzbwnj

  December 19, 2022

  order terazosin 1mg online terazosin 1mg brand sulfasalazine 500mg pills

 248. Qlgiel

  December 20, 2022

  benicar 20mg oral order depakote sale purchase diamox without prescription

 249. cheapest propranolol

  December 21, 2022

  lisinopril 10 mg without prescription lisinopril tablet where to buy lisinopril

 250. clozapine 100 mg usa

  December 22, 2022

  where to buy spiriva cost of spiriva spiriva 9mcg nz

 251. Fkgedw

  December 23, 2022

  buy molnupiravir 200mg for sale naprosyn generic buy prevacid 30mg generic

 252. safetoto

  December 23, 2022

  I have been looking for articles on these topics for a long time. safetoto I don’t know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day

 253. depakote medication

  December 23, 2022

  risperdal 4 mg cost risperdal pills where can i buy risperdal 2 mg

 254. Pauline

  December 25, 2022

  804

 255. baccarat online

  December 25, 2022

  Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once 😀 baccarat online

 256. Guvfvf

  December 25, 2022

  cialis 20mg pills pyridium cheap purchase amantadine sale

 257. buspar 5 mg over the counter

  December 25, 2022

  where to buy verapamil verapamil 120mg prices verapamil online

 258. antivert 25mg united states

  December 26, 2022

  order vantin vantin pharmacy vantin 200mg coupon

 259. Xzczqo

  December 27, 2022

  buy medroxyprogesterone 5mg sale microzide online order purchase cyproheptadine without prescription

 260. how to purchase periactin

  December 27, 2022

  coreg 3,12 mg otc coreg tablets coreg online

 261. where to buy dapsone 1000caps

  December 28, 2022

  where can i buy luvox 50 mg luvox 100 mg price luvox 100 mg pills

 262. orenry

  December 28, 2022

  cialis otc cialis for sale coupons for cialis 5mg

 263. Rfhjdc

  December 29, 2022

  nootropil over the counter viagra 200mg price order viagra 50mg pill

 264. how to buy buspar 5 mg

  December 29, 2022

  aldactone 25 mg purchase aldactone online how to purchase aldactone 25 mg

 265. Soarpkal

  January 2, 2023

  female viagra walgreens viagra pills viagra from canada

 266. Tjtuvh

  January 2, 2023

  glucophage us glycomet cheap buy tadalafil 10mg online

 267. rosuvastatin over the counter

  January 3, 2023

  cheap cozaar cozaar coupon cozaar otc

 268. Tqsqsr

  January 3, 2023

  purchase zyprexa generic bystolic 20mg us purchase diovan online cheap

 269. Yngyzn

  January 4, 2023

  oral clozaril 100mg buy combivent 100 mcg decadron 0,0,5 mg without prescription

 270. ExpatFap

  January 4, 2023

  cialis 20mg price cialis price is cialis a controlled substance

 271. Ndiemn

  January 5, 2023

  viagra mail order us sildenafil 50mg lisinopril 10mg without prescription

 272. Owuowd

  January 6, 2023

  omeprazole 20mg for sale best casino online gambling for real money

 273. propranolol prices

  January 6, 2023

  where can i buy digoxin order digoxinmg digoxin online

 274. Creall

  January 6, 2023

  does gabapentin cause hair loss neurontin gabapentin and type 2 diabetes

 275. order vantin 100 mg

  January 7, 2023

  pyridium 200 mg coupon pyridium 200mg uk pyridium without prescription

 276. slotsite

  January 8, 2023

  I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I’ll come back often after bookmarking! slotsite

 277. Branwzbb

  January 8, 2023

  best mortgage rates 15 year fixed electrical sub station free website marketing tools

 278. how to buy furosemide 100mg

  January 8, 2023

  biaxin 500 mg without prescription cheap biaxin 500 mg biaxin cheap

 279. Mutpraps

  January 8, 2023

  best real online casino casino online casino slot online english

 280. Branodue

  January 9, 2023

  adult education programs online email flyer ads quickbooks merchant account

 281. Hyrfsn

  January 9, 2023

  custom research paper writing viagra 50mg oral price viagra

 282. Branhkws

  January 9, 2023

  business development training courses level3 network map tbbt cast

 283. Charajoe

  January 10, 2023

  west chester university online mba ayco goldman sachs stanchion crowd control

 284. Charomjd

  January 10, 2023

  non profit institution eczema and allergies colleges that major in law enforcement

 285. Chariklb

  January 10, 2023

  united health care hmo llc delaware usf ent

 286. Charvnyw

  January 10, 2023

  best shares to buy right now invention business what is financial aid for

 287. Charfafz

  January 11, 2023

  windows-scripting-host earlham college air duct cleaning washington dc

 288. Charmcmq

  January 11, 2023

  middlesex county college campus cruiser direct tv espn2 nyu masters in finance

 289. Charshxc

  January 12, 2023

  mercer county college pip attorney koovs discount coupons

 290. how to buy ciprofloxacin

  January 12, 2023

  procardia no prescription cheap procardia 30 mg procardia 30mg usa

 291. Charldga

  January 12, 2023

  debt consolidation meaning restorative medical san juaquin delta college

 292. Jsbcav

  January 12, 2023

  order priligy without prescription misoprostol cheap buy synthroid 150mcg generic

 293. Ykmrhc

  January 12, 2023

  tadalafil for sale online cheap cialis sale sildenafil 50mg uk

 294. Charzxxq

  January 12, 2023

  what is cost containment health spa resorts underwriters laboratories careers

 295. risperdal generic

  January 13, 2023

  calcium carbonate united states calcium carbonate otc calcium carbonate 500 mg otc

 296. Charksgx

  January 13, 2023

  sbi credit card apply online autoin telephone dial

 297. Lrlewq

  January 13, 2023

  order cialis 20mg online cheap cost tadalafil 5mg clopidogrel canada

 298. Charxbse

  January 14, 2023

  breast cancer breast prenup lawyers it support from home

 299. Charretf

  January 14, 2023

  security companies winnipeg stock guru app mortgage finance

 300. imitrex 100mg coupon

  January 14, 2023

  loperamide no prescription loperamide 2mg tablets loperamide over the counter

 301. Chardbey

  January 15, 2023

  data security analyst gpo audit policy costco car insurance reviews

 302. Tyowoz

  January 15, 2023

  oral allopurinol crestor 10mg us zetia online order

 303. Charbjcx

  January 15, 2023

  esx monitor dr johnson ent bathrobe towels

 304. Charotue

  January 15, 2023

  training to become a personal trainer ais insurance com practice gre exam online free

 305. Charklvy

  January 15, 2023

  criminal attorney new jersey journey insurance nurse practitioner professional liability insurance

 306. Charovhh

  January 16, 2023

  buffalo ny moving companies plant offices va loan info

 307. Chardvjt

  January 16, 2023

  elementary education teacher plumbers fairfax va nursing schools in shreveport la

 308. Deon

  January 16, 2023
 309. Branqinu

  January 17, 2023

  masters distance learning desert sun moving virtual homeschool group

 310. Branyusx

  January 17, 2023

  child with learning disability atlassian kanban colleges online in florida

 311. ceclor 500 mg usa

  January 17, 2023

  ditropan without a doctor prescription ditropan 2,5 mg nz ditropan without a doctor prescription

 312. Oihcxw

  January 18, 2023

  imitrex order online avodart oral dutasteride cheap

 313. baccaratsite

  January 18, 2023

  Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about baccaratsite ?? Please!!

 314. differin g united states

  January 19, 2023

  cost of imuran imuran prices how to purchase imuran 50mg

 315. x

  January 20, 2023

  x

  x

 316. 9xflix

  9xflix

 317. xnxx

  January 20, 2023

  xnxx

  xnxx

 318. 123movies

  123movies

 319. Nam

  January 23, 2023

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too fantastic.
  I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This is actually a
  tremendous website.

  Here is my page – vay tiền nhanh nhất akulaku

 320. Inessaerst

  January 23, 2023

  coursework writing
  coursework planner
  coursework only degree

 321. Nila

  January 24, 2023

  fantastic points altogether, you simply gained a new
  reader. What could you recommend about your submit that you made some days in the past?
  Any positive?

  Also visit my page … aesthenyclinic

 322. Declan

  January 24, 2023

  Can I show my graceful appreciation and with heart reach out really good stuff and if you
  want to seriously get to hear Let me tell you a brief
  about how to make a fortune I am always here for yall you know that right?

  Visit my webpage :: 분당 오피

 323. Ethan

  January 26, 2023

  I truly love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create
  my own personal website and want to find out where you got this from or
  exactly what the theme is called. Many thanks!

  Here is my page aesthenyclinic

 324. Charwwgq

  January 28, 2023

  msu online skoda new car integrity heating and cooling reviews

 325. Charsbrw

  January 28, 2023

  personal injury lawyer washington d.c ohio dominican online storage units laurel md

 326. Charnpzh

  January 29, 2023

  school for medical billing learn it yourself on line businesses

 327. Charceap

  January 29, 2023

  future consumer trends blue moon and orange padma basic multiple sclerosis

 328. Charprqz

  January 29, 2023

  best personal trainer insurance latent diabetes does renters insurance cover dog bites

 329. Charbivu

  January 29, 2023

  bmw high performance medical monitoring dietician and nutritionist

 330. Wandwm

  January 29, 2023

  deltasone 40mg sale deltasone 5mg cost buy amoxil 1000mg without prescription

 331. Alysa

  January 29, 2023

  Great article! This is the kind of info that should be shared around the net.
  Disgrace on Google for not positioning this publish
  upper! Come on over and talk over with my website . Thank you =)

  Visit my webpage :: w88

 332. Chargrzo

  January 29, 2023

  sql optimizer tool phenix college phipps insurance

 333. Charcfnh

  January 29, 2023

  autumn leaves memory care exspense report at&t u verse phone service

 334. weency

  January 30, 2023

  ivermectin for birds ivermectin for dogs can you get ivermectin over the counter

 335. DonaldKnoge

  January 30, 2023

  сайт для передачи видео другу как взять кредит вебмани https://firstneed.ru/post/1 зимняя одежда для женщин на синтепоне

 336. DonaldKnoge

  January 30, 2023

  комиксы про ньюби как взять на вебмани кредит https://firstneed.ru/post/1 сохранить видео в sony vegas

 337. DonaldKnoge

  January 30, 2023

  картинки мотоцикла сова бесплатно как взять кредит вебмани https://firstneed.ru/post/1 новый год в львиное сердце

 338. DonaldKnoge

  January 30, 2023

  фото пышных женщин в сапогах взять кредит на вебмани https://firstneed.ru/post/1 статусы для парней с

 339. Offalv

  January 30, 2023

  online casino no deposit bonus real casino order cialis 20mg sale

 340. BasilEnfof

  January 30, 2023

  песни юлиана видео купить аванафил https://alexanow.ru/post/10 приколы по чаку норису

 341. BasilEnfof

  January 31, 2023

  рецепты в аэрогриле с видео купить аванафил москва https://alexanow.ru/post/10 картинки для стола лошади

 342. BasilEnfof

  January 31, 2023

  беспроводной интернет элиста купить аванафил https://alexanow.ru/post/10 видео как снять тонировку с авто

 343. Rafael

  January 31, 2023
 344. Dominique

  January 31, 2023

  This site was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something which helped me. Appreciate it!

  Here is my web page – sex doll

 345. furosemide 40 mg online

  January 31, 2023

  vantin 200 mg uk vantin purchase vantin 200mg united states

 346. Juan

  January 31, 2023

  Nice weblog right here! Also your site a lot up very fast!

  What web host are you the use of? Can I get your associate hyperlink to your
  host? I want my web site loaded up as quickly
  as yours lol

  Feel free to surf to my web blog: Lifetime Keto

 347. Charnhqu

  February 1, 2023

  pcie data acquisition card zendesk salesforce scriptures on abortion

 348. Charapgu

  February 1, 2023

  quickbooks add-ons cheap hosting website best non monitored home security system

 349. buy protonix

  February 1, 2023

  where can i buy zyloprim 300mg cost of zyloprim zyloprim 300 mg pharmacy

 350. Syreeta

  February 2, 2023

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and
  found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will
  be benefited from your writing. Cheers!

  My site high definition liposuction

 351. Charyxnv

  February 2, 2023

  professional debt collectors ibm linux server credit card print ads

 352. Charwkcn

  February 2, 2023

  detroit pest control loan advice website monitoring tool freeware

 353. Chareiid

  February 2, 2023

  pre existing medical ssl compliant millenium hedge fund

 354. Charzvmp

  February 3, 2023

  car loan rates credit score hvac help wanted calvert investments

 355. Charedcq

  February 3, 2023

  online printer management tool tuition of colleges eclinicalworks emr

 356. Charwhrw

  February 3, 2023

  best online court reporting schools inventions ideas how to treat blood cancer

 357. Charwnjo

  February 3, 2023

  free data graphing software game-hosting eithernet

 358. Charzwlw

  February 3, 2023

  r and d auto sales lloyds.com replacement windows madison wi

 359. Charwhlo

  February 3, 2023

  xlte coverage pendrive online change my credit score

 360. Katharina

  February 4, 2023

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for ems agent
  program

  Look at my homepage first data iso program

Your Comment: