ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη

ΕΣΠΑ] Εντός του Νοεμβρίου το νέο πρόγραμμα, με βασικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Επιχορήγηση που μπορεί να ανέλθει έως και τις 112.500 ευρώ μπορούν να λάβουν όσες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που φέρει τον τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου και στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και το ύψος της επιδότησης σε όσες επιχειρήσεις έχουν εξαγωγική δραστηριότητα μπορεί να ανέλθει έως και στο 75% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 150.00 ευρώ. Με δεδομένο ότι το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 75%, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορήγησή από 15.000 έως, όπως προαναφέρθηκε, 112.500 ευρώ. Με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί και να αυξηθεί, υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν περίπου 7.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος της επιδότησης (σ.σ.: βάσει της έως τώρα εμπειρίας) θα κινείται μεταξύ 55.000 και 60.000 ευρώ.

Όροι συμμετοχής

Τόσο από πλευράς προϋπολογισμού όσο και από πλευράς ύψους ς επιδότησης, το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αποτελεί έως τώρα τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική δράση που ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Ουσιαστική καινοτομία του, ωστόσο, αποτελεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και η αξιολόγησή του ς. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της άμεσης αξιολόγησής, δηλαδή τη μεθόδου «first in – first out», με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να αξιολογούνται με την υποβολή τους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να εντάσσονται άμεσα προς πληρωμή. Συγκεκριμένα, δεν θα οριστεί κάποιο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού και όποιος πληροί τις προϋποθέσεις θα εντάσσεται αμέσως και θα πληρώνεται με γρήγορες διαδικασίες. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο πρώτος που υποβάλλει αίτηση θα κρίνεται θετικά, αλλά μόνο εάν συγκεντρώνει βαθμολογία άνω του 50 για το σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης θα μπορεί να γνωρίζει και τη βαθμολογία του, καθώς θα εισάγει συγκεκριμένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα έχουν συγκεκριμένη βαρύτητα και οι βαθμοί του καθενός θα ορίζονται στον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Ως on/of κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Εάν πληροί αυτή την προϋπόθεση, τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι τα εξής:

■ Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

■ Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης

■ Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου

■ Επενδυτική πολιτική της επιχείρησης

■ Διακρίσεις/βραβεύσεις της επιχείρησης

Αν η βαθμολογία είναι πάνω από 50, τότε η επιχείρηση υπάγεται «αυτόματα» στο πρόγραμμα. Αν είναι χαμηλότερη, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί.

Παροχή κινήτρων

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτό, όπως φαίνεται και στον παρακείμενο πίνακα, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης συνδέονται με εξαγωγικές δραστηριότητες (μπορεί να φτάσουν μέχρι 75%), ενώ στο πλαίσιο παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις για να αναζητήσουν νέες αγορές, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν την κατηγορία δαπανών για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδίασμά, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων, που επίσης μπορεί να ανέλθει στο 75%. Έμφαση δίνεται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς η επιδότηση του μισθολογικού κόστους σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου μπορεί να ανέλθει έως το 80%. Πέραν των κριτηρίων και των επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται -κατά προτεραιότητα- στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς:

■ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

■ Ενέργεια

■ Εφοδιαστική Αλυσίδα

■ Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

■ Περιβάλλον

■ Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10)

■ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

■ Υγεία

■ Υλικά – Κατασκευές

> Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή, οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες είναι οι εξής:

■ Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

■ Δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

■ Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδίασμά, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

■ Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού

■ Δαπάνες μισθολογικού κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν. Ε.Ε 1303/2014 και άρθρο 2, παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών επιδοτείται με διαφορετικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50%.

All Comments:

 1. Vzgnwk

  September 7, 2022

  order diamox 250 mg singulair 5mg uk cost montelukast 5mg

 2. slotsite

  September 8, 2022

  I saw your article well. You seem to enjoy slotsite for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime 🙂

 3. cheemia

  September 8, 2022

  If you take any medications that contain nitrates do not use Extra Super Tadarise cialis coupons

 4. Pcfmiy

  September 8, 2022

  order tadalafil 40mg pills buy deltasone 5mg buy deltasone 5mg generic

 5. Ben kimim! Beni söylediklerimde arama…!Ben söylemediklerimde gizliyim…!O görmediğin koskoca derya gönlümdür.Gördüğün sahil ise dilim.Kıyılarıma vuran dalgalarıma şaşma..!Onlar aşk’tan gel-git’im.Beni Mecnundan Leyla’dan sorma…! Ben yalnız Mevladan bir izim…!!

 6. Eighty percent of success is showing up. (Başarının yüzde sekseni ortaya çıkmaktır.) – Woody Allen

 7. emofsloog

  September 10, 2022

  Both NAC and Metformin improved BMI, total testosterone, insulin, and lipid levels compared to NAC. clomiphene

 8. AlvinDiusa

  September 10, 2022

  Thanks! Excellent stuff!
  best website to get essays argumentative essay help me write a report

 9. WendellDut

  September 11, 2022

  You made your stand quite well.!
  north west pharmacy canada online pharmacy trust pharmacy canada

 10. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  With thanks! A lot of material!
  who can i pay to write my essay essays writers blog writing service

 11. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  You actually said that fantastically.
  how to write a good compare contrast essay how to write an exploratory essay essay writing service usa

 12. emofsloog

  September 11, 2022

  Conclusion s Some but not all women with PCOS have improvements in their menstrual cycles while on metformin. free clomid Grunebaum If you are ovulating now then at your age it s usually suggested to see a doctor after one year.

 13. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  Thanks a lot. Fantastic stuff.
  cheapest essay writing services essays writing service article ghostwriter

 14. AlvinDiusa

  September 11, 2022

  Factor very well regarded..
  i need someone to write my essay https://ouressays.com/ website for essay writing

 15. Brucedax

  September 11, 2022

  You stated that wonderfully.
  canadian rx pharmacy discount prescription drug cost

 16. WendellDut

  September 12, 2022

  Regards. I enjoy this.
  northwest pharmacy walmart pharmacy online canada prescription drugs

 17. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Tips nicely utilized..
  best college entrance essay the help essay questions help writing personal statement

 18. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Kudos! Quite a lot of write ups!
  essay formats for college 500 word college essay best writing services

 19. Brucedax

  September 12, 2022

  Kudos, Useful information.
  canada drugs pharmacy shoppers drug mart canada cheap prescription drugs online

 20. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  You suggested this terrifically!
  how to write time in an essay essays writing service customized writing

 21. WendellDut

  September 12, 2022

  Whoa all kinds of excellent material!
  canadian discount pharmacy viagra from canada canadian pharmacy

 22. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Thanks a lot, Helpful information!
  custom essay meister review steps to writing a college essay get help writing professional business plan

 23. AlvinDiusa

  September 12, 2022

  Awesome tips. Kudos!
  what to write college essay on write my essays cv writing services london

 24. Brucedax

  September 12, 2022

  With thanks! Lots of tips!
  costco pharmacy pricing costco online pharmacy medicine online order

 25. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Fantastic posts. Thanks a lot.
  steps to writing a narrative essay college transfer essay best essay writing service review

 26. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Many thanks, A lot of write ups!
  college essay brainstorming https://altertraff.com/ custom writing tips

 27. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Truly tons of terrific data.
  service essay writing https://orangepornhub.com/ cv writing services london

 28. valvacT

  September 13, 2022

  If the bleeding is prolonged or continues to be irregular, then I would reconsider starting back on your pills again. does tamoxifen cause hair loss

 29. AlvinDiusa

  September 13, 2022

  Regards, Loads of material.
  top essay editing service editing essay services help writing a book

 30. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  You suggested it adequately!
  law school essay editing service write my essay help me write my thesis

 31. WendellDut

  September 14, 2022

  Truly plenty of great info!
  fda approved canadian online pharmacies pharmacies online canadian pharmacy

 32. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Excellent posts. Cheers.
  write essays for scholarships https://freshappshere.com/ best online resume writing services

 33. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Thank you, I enjoy it.
  steps in writing a persuasive essay college essay introduction help with writing personal statement

 34. valvacT

  September 14, 2022

  John specializes in bringing athletes and clients to peak condition and performance. nolvadex without a prescription Imagine, neoplastic lesions are favourable response is full list.

 35. Brucedax

  September 14, 2022

  Appreciate it! Ample postings!
  online pharmacy without prescription get prescription online canadadrugsonline

 36. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Kudos. Lots of forum posts.
  i need help writing an essay for college essays writer best resume writers nyc

 37. WendellDut

  September 14, 2022

  Amazing a good deal of fantastic material.
  canada pharmacies prescription discount prescription drugs online without doctor

 38. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  You actually said this wonderfully.
  how to write essay conclusion essay typer online writing help for college students

 39. AlvinDiusa

  September 14, 2022

  Thanks a lot! A lot of tips!
  help with essay introduction essay writer resume writing services

 40. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  Wow quite a lot of terrific facts.
  argumentative essay writing essay writer college essay writing service

 41. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  You mentioned it effectively.
  cheap essay writing services essay writer help me write my thesis

 42. WendellDut

  September 15, 2022

  You mentioned it wonderfully!
  cialis pharmacy online web medical information mexican pharmacies

 43. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  Nicely put, Thanks!
  how to write a good compare and contrast essay https://freshapps.space/ affordable essay writing service

 44. AlvinDiusa

  September 15, 2022

  With thanks! I appreciate this.
  editing college essays college education essay i need a ghostwriter

 45. Azgchp

  September 15, 2022

  acyclovir 400mg oral dapsone oral perindopril over the counter

 46. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Many thanks! Numerous information!
  what is the best online essay writing service https://altertraff.com/ phd thesis writing service

 47. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Thanks a lot. Quite a lot of advice.
  writing a expository essay college essays american essay writing service

 48. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Many thanks, I enjoy this.
  teach essay writing argumentative essay topics custom of writing letters

 49. Brucedax

  September 16, 2022

  Awesome write ups, Appreciate it.
  online pharmacy without scripts mexican pharmacies online canada pharmacies online prescriptions

 50. AlvinDiusa

  September 16, 2022

  Info certainly considered.!
  writing college essays for money essay writer best writing service

 51. VLieniaZewbs

  September 17, 2022

  viagra site fiable vente de viagra viagra 20 mg prix

 52. WendellDut

  September 17, 2022

  Many thanks, A lot of tips!
  canadian pharcharmy online fda approved canada pharmaceuticals online aarp recommended canadian pharmacies

 53. Michaelpax

  September 17, 2022

  buy clomiphene online clomid men

 54. clealiabe

  September 17, 2022

  doxycycline and dairy Because the nutrients don t have to go through your digestive tract, the concentration of vitamin C ascorbic acid that gets absorbed is much higher through IV administration when compared to oral.

 55. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Wonderful facts, With thanks!
  do my essay cheap help in writing an essay assignment writers

 56. WendellDut

  September 17, 2022

  With thanks. Valuable information!
  aarp recommended canadian pharmacies best price prescription drugs canada medication pharmacy

 57. AlvinDiusa

  September 17, 2022

  Excellent postings. Appreciate it!
  good movies to write essays on write my essay custom report writing service

 58. Brucedax

  September 17, 2022

  Regards, Fantastic stuff!
  online rx pharmacy medicine online order prescription price comparison

 59. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Thanks a lot, Plenty of material!
  how to write college application essays https://service-essay.com/ custom writing bay

 60. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Beneficial forum posts. Thanks a lot!
  writing a persuasive essay powerpoint essay writer writers needed

 61. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  You made your point.
  how to write essay about myself essays writing service blog writing service

 62. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  Well voiced certainly. .
  write a five paragraph essay argumentative essay topics masters dissertation writing services

 63. AlvinDiusa

  September 18, 2022

  You reported it exceptionally well.
  how to write college admission essay essay writer blog writing services

 64. WendellDut

  September 18, 2022

  Amazing postings. Cheers!
  prescription drugs from canada online best canadian pharmacies canadian pharmacy viagra brand

 65. Brucedax

  September 19, 2022

  This is nicely expressed. .
  canada medication pharmacy online pharmacy busted cheap prescription drugs

 66. AlvinDiusa

  September 19, 2022

  Truly a lot of very good data.
  advertisements to write essays on academic custom essays i need help writing my personal statement

 67. AlvinDiusa

  September 19, 2022

  You actually said this exceptionally well.
  writing essay conclusions argumentative essay topics customized writing

 68. WendellDut

  September 19, 2022

  Many thanks, Wonderful information!
  canada pharmacies prescription drugs online pharmacies legitimate cialis generic pharmacy online

 69. Brucedax

  September 19, 2022

  Truly many of beneficial advice!
  canadian pharmacy review national pharmacies online online pharmacies no prescription

 70. AlvinDiusa

  September 20, 2022

  You expressed it wonderfully!
  your essay writer essays writer article rewriter

 71. Brucedax

  September 20, 2022

  Kudos! A lot of stuff.
  discount pharmaceuticals pharmacy online canada pharmacy online no script

 72. WendellDut

  September 20, 2022

  You suggested this fantastically!
  canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy rx price comparison canadian drugstore online

 73. AlvinDiusa

  September 20, 2022

  Nicely put. Thanks a lot.
  how to write an analysis essay on a short story essay typer custom speech writing

 74. Rknhrf

  September 21, 2022

  buy lipitor 10mg without prescription atenolol cheap lyrica online buy

 75. WendellDut

  September 21, 2022

  You stated it terrifically!
  fda approved canadian online pharmacies drugs for sale prescription drugs prices

 76. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Thank you. I appreciate this!
  how to find college essay prompts https://orangepornhub.com/ thesis writers in delhi

 77. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Very well voiced truly. !
  how to write an admission essay for graduate school how to write an argument essay help with thesis writing

 78. WendellDut

  September 21, 2022

  Nicely put. Cheers.
  canadian pharmacies canada pharmaceuticals medical pharmacies

 79. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Whoa loads of terrific knowledge.
  order cheap essay college essay help on writing a personal statement

 80. AlvinDiusa

  September 21, 2022

  Kudos! I enjoy this!
  how to make a college essay essay cheap custom writing

 81. Brucedax

  September 21, 2022

  Amazing info. With thanks!
  canadian rx pharmacy online international pharmacy london drugs canada

 82. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Superb material. Kudos.
  instant essay writer https://altertraff.com/ essay on website

 83. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Incredible lots of useful tips.
  how to writing an essay essay writting service writer service

 84. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  You’ve made your point extremely clearly.!
  how to write an illustration essay argumentative essay writing service online

 85. Brucedax

  September 22, 2022

  This is nicely said. .
  generic viagra online pharmacy king pharmacy 24 hour pharmacy

 86. WendellDut

  September 22, 2022

  You actually stated this superbly.
  medical pharmacy cheap prescription drugs canadian online pharmacies

 87. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Truly many of helpful material!
  why go to college essay https://agbsl.pro/ write my essay service

 88. AlvinDiusa

  September 22, 2022

  Thanks, A good amount of content!
  good college essay prompts https://quality-essays.com/ help on writing

 89. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Seriously many of excellent knowledge.
  how to write effective essays essays service online dissertation writing service

 90. Brucedax

  September 23, 2022

  Amazing loads of terrific info!
  rx price comparison canadian pharmacy online cheap medications

 91. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Thanks. A lot of info!
  how to write an exploratory essay https://theessayswriters.com/ academic writing services for graduate students

 92. Sgdlte

  September 23, 2022

  irbesartan 150mg generic temovate pill order famotidine sale

 93. Brucedax

  September 23, 2022

  Seriously quite a lot of very good material!
  canadian pharmacies online prescriptions prescription cost comparison overseas pharmacies

 94. AlvinDiusa

  September 23, 2022

  Many thanks. Ample knowledge!
  what is good writing essay community service essay sample best professional cv writing services

 95. WendellDut

  September 23, 2022

  Thanks. Wonderful stuff!
  canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy price prescription drugs canadianpharmacyusa24h

 96. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Incredible tons of beneficial data!
  us essay writing services write my essay seo writing services

 97. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  You made your point very nicely..
  college admissions essay write my essay essay paper writing services

 98. Brucedax

  September 24, 2022

  You have made your point extremely well..
  discount prescription drugs online canada viagra online pharmacy busted

 99. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Great content. Cheers!
  expert essay writers college essays the best essay writing service

 100. WendellDut

  September 24, 2022

  With thanks. I appreciate this!
  canadian pharmaceuticals compare rx prices canadian pharmacy certified canada pharmacy online

 101. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Thank you! Excellent stuff!
  how to write the college essay college essays professional article writing services

 102. AlvinDiusa

  September 24, 2022

  Very good advice. Many thanks.
  college level essay college essays citing a website in essay

 103. WendellDut

  September 25, 2022

  With thanks, Quite a lot of content.
  walmart online pharmacy canadian king pharmacy discount prescription drug

 104. AlvinDiusa

  September 25, 2022

  Amazing a good deal of wonderful tips!
  essay writing service best essay writing service fast essay writing service

 105. Brucedax

  September 25, 2022

  Regards. I value it.
  legit online pharmacy rx pharmacy canadian drug store

 106. AlvinDiusa

  September 25, 2022

  Nicely put, Thanks.
  how to write a essay paper https://freshapps.space/ professional business letter writing services

 107. Xsqcdr

  September 26, 2022

  brand ramipril buspirone order order carvedilol 25mg without prescription

 108. site

  September 30, 2022

  site

  site

 109. Kpulji

  September 30, 2022

  bupropion 150mg without prescription flexeril uk sildenafil for women

Your Comment: